Afraid — gra koszmaru i grozy

AfraidPrzed­sta­wiam Afra­id, grę Vin­cen­ta Bake­ra utrzy­ma­ną w kon­wen­cji gro­zy. Prze­ciw­ni­kiem posta­ci jest potwór — isto­ta z kosz­ma­ru, czło­wiek, któ­ry prze­stał być czło­wie­kiem, a Posta­cie Gra­czy są zwią­za­ne z któ­rąś z jego ofiar. Inte­re­su­ją­cym mecha­ni­zmem gry są Oko­licz­no­ści (Osa­mot­nio­ny, Nie­przy­go­to­wa­ny, W kło­po­tach, Zagu­bio­ny), od któ­rych zale­ży to, w jakiej sytu­acji postać znaj­du­je się na począt­ku kon­flik­tu.

Ilu­stra­cje wyko­nał para­lak­tycz­ny, kar­ta posta­ci zosta­ła stwo­rzo­na przez Jag­mi­na.

PDF został przy­go­to­wa­ny do oglą­da­nia w usta­wie­niach: 2 stro­ny naraz, osob­no okład­ka (tak jak w zwy­kłej książ­ce nie­pa­rzy­ste stro­ny będą po pra­wej). Pro­jek­to­wa­ny druk to bro­szu­ra A5.

Moż­na pobrać stąd (Scribd): Afra­id PL

Pod­sta­wą mecha­ni­ki jest mecha­ni­ka DitV: DitV PL

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.