Lies of Passage

[To jest wpis archi­wal­ny]

Każ­de­go roku gru­pa mło­dych kojo­tów wyru­sza na wypra­wę w poszu­ki­wa­niu Sekre­tu Ognia. Kie­dy powró­cą, Naj­star­szy zapy­ta ich: „Skąd wziął się ten ogień?”.

I wte­dy opo­wia­da się całą histo­rię.

Coś jed­nak poszło nie tak — praw­da zupeł­nie się nie nada na tak waż­ny rytu­ał. Więc wspól­nie wymy­śla­cie, gdzie byli­ście, cze­go doko­na­li­ście.

Lies of Pas­sa­ge to zaba­wa we wspól­ne two­rze­nie histo­rii przy ogni­sku. Przy­po­mi­na har­cer­skie zaba­wy, prze­zna­czo­na jest dla 10 – 20 osób, będzie tu dużo odgry­wa­nia napo­tka­nych przez kojo­ty stwo­rzeń i innych istot (roz­mo­wa z Górą brzmi świet­nie).

TOR napi­sał grę z uśmie­chem, cie­płą, przy­ja­zną, popra­wia­ją­cą humor w smut­ne popo­łu­dnie. Pole­cam ją przy­naj­mniej prze­czy­tać.

Gra powsta­ła na Game Chef 2012.

PS. A zasa­da „And then… I died” jest świet­na.

Komentarze: 2

Komentarze są wyłączone.

[…] wygra­ła gra 90 minut napi­sana przez Mat­teo Turi­niego. Gra Łuka­sza Gar­czew­skiego Lies of Pas­sage dosta­ła się do […]

[…] Minu­ti” (pol­ska wer­sja gry dostęp­na jest na blo­gu Gry Nar­ra­cyj­ne). Gra ”Lies of Pas­sage”  Łuka­sza Gar­czew­skiego (wydaw­nic­two Argent Mark Games) dosta­ła się do […]

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.