7 pożądanych erpegów

Krą­ży po G+ mem #7RPGs (w któ­re ostat­nio zagra­li­ście). Moja lista jest po pra­wej, więc zamiast tego dam 7 gier, w któ­re chcia­ła­bym zagrać. Kolej­ność alfa­be­tycz­na.

Bac­cha­nal, Paul Cze­ge. Plot­ka gło­si, że ta gra zosta­ła napi­sa­na dla­te­go, że autor chciał nauczyć się two­rzyć erotyczno‐seksualne opi­sy. Orgia w sta­ro­żyt­nym Rzy­mie. Cie­ka­wym zabez­pie­cze­niem jest to, że posta­cie gra­czy nie wcho­dzą ze sobą w bez­po­śred­nią inte­rak­cję (choć moż­na nawią­zy­wać do miejsc i posta­ci wpro­wa­dzo­nych przez innych gra­czy).

Clay that Woke, Paul Cze­ge. Mino­tau­ry w sta­ro­żyt­nym mie­ście o nazwie Degren­go­la­da, oto­czo­nym przez dżun­glę. Mino­tau­ry, któ­re prze­strze­ga­ją Regu­ły Mil­cze­nia: nie oka­zuj pra­gnień, nie wyma­wiaj imion kobiet – a jeśli im się nie uda, wpa­da­ją w szał i nisz­czą wszyst­ko na swej dro­dze. Świat dzi­wacz­ny i nie­zwy­kły, w któ­rym na porząd­ku dzien­nym są dzi­wacz­ne wie­rze­nia i myśle­nie quid pro quo. Moc­ny set­ting, emo­cjo­nal­ne kon­flik­ty.

Dog Eat Dog, Liam Liwa­nag Bur­ke. Gra o kolo­nia­li­zmie i asy­mi­la­cji Wysp Austra­lii i Oce­anii. W tej nie­wiel­kiej ksią­żecz­ce autor zawarł krót­ką histo­rię kolo­nia­li­zmu na Pacy­fi­ku oraz spo­so­by mody­fi­ka­cji gry na inne set­tin­gi. „To nie jest gra o tym, jak kolo­nia­lizm krad­nie zaso­by. To gra o tym, jak kolo­nia­lizm krad­nie toż­sa­mość”.

Kage­mat­su, Daniel­le Lewon. Samot­ny samu­raj wjeż­dża do wio­ski, któ­ra jest zagro­żo­na. Kil­ka kobiet pró­bu­je pozy­skać jego wzglę­dy lub uwieść go, żeby zatrzy­mał się i oca­lił ludzi przed zagła­dą. Cie­ka­wym ele­men­tem jest zało­że­nie, że Samu­ra­ja zawsze gra jedy­na kobie­ta, a wio­sko­we kobie­ty są gra­ne przez mężczyzn/ chłop­ców. Gra o miło­ści.

Poison’d, D. Vin­cent Baker. Pira­ci są okrut­ni i źli. Na star­cie gracz/ka wybie­ra grze­chy, któ­re jej postać popeł­ni­ła (np. mor­der­stwo, sodo­mia, bluź­nier­stwo). Póź­niej wybie­ra, co postać wycier­pia­ła z rąk swo­je­go byłe­go kapi­ta­na (np. wcie­le­nie siłą do zało­gi, tor­tu­ry, napięt­no­wa­nie). Gra jest okrut­na i bez­par­do­no­wa, wyma­ga bar­dzo zaufa­ne­go towa­rzy­stwa. (Tutaj koniecz­ne jest „I will not aban­don you”).

Saga of the Ice­lan­ders, Gre­gor Vuga. Hack na Apo­ca­lyp­se World, Islandz­ka Saga. Inte­re­su­ją­ce są tu dla mnie posta­cie i spo­sób podej­ścia do płci. Arche­ty­py są wyraź­nie podzie­lo­ne na te, któ­re mogą być płci (gen­der) żeń­skiej i męskiej – i jest to (z nie­licz­ny­mi wyjąt­ka­mi) roz­łącz­ne. Dodat­ko­wo każ­da płeć ma inny zestaw ruchów wyni­ka­ją­cych z jej roli płcio­wej, przy czym – co war­to pod­kre­ślić – oba zesta­wy rów­nie moc­no wpły­wa­ją na two­rze­nie opo­wie­ści. War­to prze­czy­tać też esej Elin Dal­stål o miło­ści, mał­żeń­stwie i sek­su­al­no­ści w śre­dnio­wiecz­nej Islan­dii.

Ste­al Away Jor­dan, Julia Bond Eling­boe. Gra o nie­wol­nic­twie. Cie­ka­we ele­men­ty mecha­nicz­ne: ponie­waż jesteś nie­wol­ni­kiem, nie możesz wybrać imie­nia swo­jej posta­ci — to MG nada­je jej imię; gracz dosta­je 1 kost­kę za każ­de 10$ war­to­ści swo­jej posta­ci (zwy­kle 10 – 12 kostek, wyli­czo­ne na pod­sta­wie tego, czy postać jest kar­na, zdro­wa, sil­na, co potra­fi itd).

Jest tu chy­ba jakiś wzór w tych pożą­da­nych grach. To oczy­wi­ście nie wszyst­ko, co bym chcia­ła, jest kil­ka innych gier jesz­cze — ale to dobry począ­tek.

Komentarze: 9

Komentarze są wyłączone.

Poison’d tyl­ko koja­rzę, a to za spra­wą afery/flejmu jaki nastał po tym jak ktoś publicz­nie napi­sał (chy­ba na RPGnet), że gra­cze zgwał­ci­li i zabi­li na sesji chłop­ca okrę­to­we­go. I to chy­ba nawet naj­pierw zabi­li, a póź­niej zgwał­ci­li.

Poison’d mam, ale nadal nie prze­czy­ta­łem. Muszę to w koń­cu zro­bić.

Nie wiem, dla mnie Hot pisze się z dużej lite­ry, bo jestem fanem Kul­tu. A co do Hot War, to jest to kon­ty­nu­acja Cold City — czy­li bar­dzo faj­nej gry. W sumie nie, pod­ręcz­ni­ki nie wzbu­dza­ją we mnie, a w szcze­gól­no­ści pożą­da­nia.

W Dog Eat Dog też bym chęt­nie pograł.
Tro­chę recek czy­ta­łem i bar­dzo mnie zacie­ka­wił.

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.