Anita Sarkeesian i jej Kickstarter

Ani­ta Sar­ke­esian jest femi­ni­stycz­ną kry­tycz­ką mediów oraz twór­czy­nią vide­oblo­ga Femi­nist Fre­qu­en­cy, w któ­rym ana­li­zu­je spo­sób przed­sta­wie­nia kobiet w mediach w ogól­no­ści, oraz serii fil­mów Tro­pes vs. Women, w któ­rych kon­cen­tru­je się na omó­wie­niu naj­częst­szych ste­reo­ty­po­wych przed­sta­wień kobiet w fil­mach.Po zakoń­cze­niu tej serii 17 maja 2012 roku Sar­ke­esian zapo­wie­dzia­ła zbiór­kę pie­nię­dzy w ser­wi­sie Kick­star­ter na pro­jekt Tro­pes vs. Women in Video Games, któ­re­go celem było stwo­rze­nie pię­cio­od­cin­ko­wej serii przed­sta­wia­ją­cej i oma­wia­ją­cej naj­częst­szych ste­reo­ty­po­wych przed­sta­wień kobie­cych posta­ci w grach video.

Pro­jekt wywo­łał ogrom­ną ilość nega­tyw­nych komen­ta­rzy, w tym groź­by śmier­ci i gwał­tu, rasi­stow­skie obe­lgi oraz wyzwi­ska. Oprócz tego zamiesz­cza­no na sie­ci por­no­gra­ficz­ne mody­fi­ka­cje jej zdjęć, prze­sy­ła­no jej por­no­gra­ficz­ne obraz­ki, udo­stęp­nio­no jej dane oso­bo­we, wła­my­wa­no się na jej stro­ny inter­ne­to­we, pewien mło­dy męż­czy­zna stwo­rzył inte­rak­tyw­ną grę, w któ­rej moż­na wir­tu­al­nie pobić autor­kę pro­jek­tu, prze­ro­bio­no wiki­pe­dio­wą stro­nę na jej temat.

Mimo tego pro­jekt został sfi­nan­so­wa­ny i zamiast pla­no­wa­nych 6000$, uda­ło się zebrać 158922$!

Pod­czas kon­fe­ren­cji TEDxWo­men Ani­ta Sar­ke­esian przed­sta­wia meto­dycz­ne szy­ka­ny, nęka­nie i cyber­mob­bing, jakich doświad­czy­ła, a któ­re przez spraw­ców postrze­ga­ne były jako rodzaj gry on‐line.

Podzi­wiam ją, że nie zła­ma­ła się pod wpły­wem tak zma­so­wa­ne­go ata­ku. Dzię­ku­ję jej, że o tym opo­wie­dzia­ła. Jestem prze­ra­żo­na i moc­no wku­rzo­na takim roz­mia­rem prze­mo­cy.

Zmie­niaj­my to!

Komentarze: 13

Komentarze są wyłączone.

Cie­szy mnie że ktoś w pol­skim pie­kieł­ku RPG wypeł­nił kolej­ną lukę i pisze o takich rze­czach.
Pro­ble­ma­tycz­ne pew­nie jed­nak jest to jest odbie­ra­ne przez dzie­ci i doro­słe dzie­ci zain­te­re­so­wa­ne RPG.

Link do sub­skryp­cji komen­ta­rzy moż­na pro­sić?

W sumie cho­dzi o sub­skryp­cję komen­ta­rzy wszyst­kich (nie z jed­ne­go wpi­su), a to powin­no być w usta­wie­niach blo­ga.

Dzie­ki za lin­ki.

Cie­ka­we, kie­dy nasi rodzi­mi otwar­ci i swia­to­wi fun­do­mo­wi erpe­gow­cy doj­da do eta­pu pogro­zek. A moze juz doszli?

  Na razie jest: ośmie­sza­nie, wyśmie­wa­nie, uci­sza­nie, obe­lgi, two­rze­nie stron, gdzie moż­na nabi­jać się ze mnie i zachę­ca­nie do tego, publi­ko­wa­nie pry­wat­nej kore­spon­den­cji, wyklu­cza­nie, sek­su­al­ne zaczep­ki, wro­gie komen­to­wa­nie wyglą­du, kwe­stio­no­wa­nie płci. Two­rze­nie prze­śmiew­czych obraz­ków i prze­krę­ca­nie ksy­wy.

  Gene­ral­nie przy­da­ło­by się wię­cej wspar­cia i wię­cej male allies. Dosta­ję gło­sy popar­cia po cichu od kobiet — ani doświad­cze­nie Ani­ty Sar­ke­esian, ani moje nie jest jed­nost­ko­we i wyjąt­ko­we w żaden spo­sób. Nic dziw­ne­go też, że otwar­tych gło­sów wspar­cia jest nie­wie­le — wszyst­kie i wszy­scy się boimy. Jeże­li kto­sia / ktoś uwa­ża, że robię dobrą robo­tę, war­to mi dać znać komen­ta­rzem (a nawet zastrzec, że nie chce, abym ten komen­tarz publi­ko­wa­ła) lub przez maila.

   Nie wiem czy jestem strasz­nym sek­si­stą, czy po pro­stu ero­to­ma­nem gawę­dzia­rzem, któ­ry lubi cyc­ki na ilu­stra­cjach i naśmie­wa się z popraw­no­ści poli­tycz­nej. Ale potra­fię odróż­nić fik­cję od rze­czy­wi­sto­ści. Pra­cu­ję w dużym zakła­dzie, i kie­dyś przy­szedł do nas trans­we­sty­ta. Reak­cje ludzi (1500 osób) były złe. Wszy­scy bie­ga­li by zoba­czyć „mał­pę w zoo”, a póź­niej wul­gar­nie to komen­to­wa­li. Poziom ten sam, co wyżej. Pra­cow­nik nie wytrzy­mał dwóch tygo­dni.

   Nie zga­dzam się z kil­ko­ma femi­ni­stycz­ny­mi poglą­da­mi (jak np. abor­cja). Co nie zmie­nia fak­tu, że chciał­bym tutaj prze­pro­sić.

   Prze­pra­szam za wszyst­kie obraź­li­we komen­ta­rze jakie poja­wi­ły się u mnie we dwóch wpi­sach blo­go­wych na Polte­rze.

   Prze­pra­szam za pisa­nie o Polte­rze w rodza­ju żeń­skim — Poltra. Cho­ciaż muszę dodać, że zbież­ność z nic­kiem jest tutaj tyl­ko przy­pad­ko­wa.

   Robisz dobrze i wal­czysz w słusz­nej spra­wie. Nie zawsze meto­da­mi któ­re mi, sam­co­wi się podo­ba­ją (hej, ja napraw­dę lubię cyc­ki w erpe­gach, może więc zamiast ubie­rać kobie­ty, roz­bie­raj­my na ilu­stra­cjach face­tów?), ale takie jest życie.

Jak mawia­ją w inter­ne­tach „haters gon­na hate”. Gdy­by każ­de­go z tych komen­ta­to­rów dało się łatwo namie­rzyć i pozwać do sądu, a pani Sar­ke­esian wywo­ła­ła­by parę poka­zo­wych pro­ce­sów, to licz­ba obelg zma­la­ła­by o 90%. No ale mamy wol­ny inter­net i zmien­ne IP, a każ­da pró­ba zmia­ny tego sta­nu to zamach na wol­ność sło­wa 😉

Robisz dobrą robo­tę.
Trzy­maj się i walcz o swo­je ; )

Cie­ka­wy kick­star­ter.
Mnie‐gracza, tro­chę iry­tu­je nad­mier­na sek­su­ali­za­cja w grach, zwłasz­cza jeśli doty­czą one cze­goś inne­go (np rato­wa­nia zie­mi przed obcy­mi).
To tro­chę tak jak będąc face­tem byś wszedł do księ­gar­ni z zamia­rem kup­na Mura­ka­mie­go bo ponoć dobry, a sprze­daw­czy­ni na wej­ściu z życz­li­wym ale i nie pozba­wio­nym wyż­szo­ści uśmie­chem infor­mu­je, że CKM moż­na kupić w kio­sku na rogu.
Jakoś zawsze wola­łem, gdy posta­cie (też żeń­skie) są bar­dziej awe­so­me niż sexy.
A strój sexy niech będzie opcją, dla chęt­nych jeśli tak lubią, ale niech też będzie skór­ka „awe­so­me”.

Zaś jeśli cho­dzi o blo­ga­ska to oce­niam go pozy­tyw­nie. Patrzysz w dość odmien­ny spo­sób od „ogó­łu” i to jest cen­ne. Przy­naj­mniej wizy­ta na stron­ce wywo­łu­je jakąś aktyw­ność neu­ro­nów.

[…] Sar­ke­esian wypu­ściła pierw­szy film z cyklu Tro­pes vs Women in Video Games. Pierw­szy odci­nek poświę­cony jest kobiet­kom, któ­rych głów­ną funk­cją jest […]

[…] pisze o rów­no­ścio­wych i zaan­ga­żo­wa­nych spo­łecz­nie grach na blo­gu naked​fe​ma​le​giant​.pl, gdzie pier­wot­nie uka­zał się powyż­szy […]

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.