Antologia nanogier: #Feminism

 Cza­sem wśród prze­róż­nych zbió­rek tra­fia się taka, na któ­rą nale­ży zwró­cić więk­szą uwa­gę. Tym razem nie jest to tyl­ko gra.Feminism
#Femi­nism to anto­lo­gia krót­kich (cza­so­wo i obję­to­ścio­wo ) gier na tema­ty femi­ni­stycz­ne. Przy­kła­do­we tema­ty:
 • pra­ca emo­cjo­nal­na,
 • samo­jeb­ki,
 • kobie­ty, któ­rym się prze­ry­wa,
 • róż­ni­ca cza­su mię­dzy orga­zma­mi
 • les­bian witch­craft spin the bot­tle” (nie odwa­żę się tego prze­tłu­ma­czyć),
 • sza­ra stre­fa mię­dzy sek­sem a prze­mo­cą,
 • zaczep­ki sek­su­al­ne na uli­cy,
 • koman­do manic pixie dre­am girl,
 • zary­wa­nie dziew­czyn,
 • mię­dzy­po­ko­le­nio­we kon­flik­ty femi­ni­stycz­ne,
 • okres,
 • życie w kli­ni­ce pla­no­wa­nia rodzi­ny,
 • i wie­le innych.
Jaram się, bo wyglą­da to na spój­ny, moc­ny pro­jekt, a gry są na tyle krót­kie, że rze­czy­wi­ście moż­na by w więk­szość z nich zagrać i poznać (mieć napęd do myśle­nia) na temat róż­nych kwe­stii, któ­ry­mi zaj­mu­je się femi­nizm (a tak napraw­dę femi­ni­zmy — o tym rów­nież jest gra zresz­tą). Przy tym na razie wyglą­da na to, że będzie to femi­nizm szwedzko‐amerykański i może w pew­nych punk­tach być odle­gły od tego, czym pol­ski femizm się zaj­mu­je.
W tej chwi­li, po dwóch dniach zbiór­ki, #Femi­nism osią­gnę­ło poło­wę zakła­da­nej kwo­ty. Książ­ka ma być dru­ko­wa­na w Szwe­cji (i stam­tąd wysy­ła­na), co może ozna­czać niż­sze kosz­ty prze­sył­ki.
Jak na razie wia­do­mo, że oso­by zamie­sza­ne to m.in.: Liz­zie Stark (Leaving Mun­da­nia), Misha Bush­ja­ger, Emi­ly Care Boss (Bre­aking the Ice, Under My Skin), Jason Mor­ning­star (Fia­sco), Evan Tor­ner. Peł­na lista auto­rek i auto­rów wraz z tytu­ła­mi gier zosta­nie ujaw­nio­na w ponie­dzia­łek.

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.