Apocalypse World po polsku

Argent Mark Games wyda­je Apo­ca­lyp­se World D. Vin­cen­ta Bake­ra – i strasz­nie mnie to cie­szy. Cie­szy mnie to tym bar­dziej, że mam przy­jem­ność być zaan­ga­żo­wa­na w ten pro­jekt jako (przede wszyst­kim) redak­tor­ka (i w tym miej­scu dzię­ku­ję całe­mu zespo­ło­wi, świet­nie się z wami współ­pra­cu­je).AWokładka

Apo­ca­lyp­se World zebra­ło spo­ro nagród. Za nowa­tor­ską mecha­ni­kę opar­tą na ruchach. Za mecha­ni­kę, któ­ra wspie­ra opo­wia­da­nie, nar­ra­cję, wspól­ne two­rze­nie histo­rii. Za mecha­ni­kę, w któ­rej suk­ces napraw­dę wie­le zna­czy i któ­ra „nie uda­ło ci się” prze­ra­bia na emo­cjo­nu­ją­ce kon­se­kwen­cje.

Apo­ca­lyp­se World uczy cię, jak tę grę pro­wa­dzić, jak uczyć zasad, jak ją roz­wi­jać i jak na jej pod­sta­wie two­rzyć nowe, zupeł­nie inne gry.

Apo­ca­lyp­se World ma posta­po­ka­lip­tycz­ną kon­wen­cję wpi­sa­ną w mecha­ni­kę.

Apo­ca­lyp­se World ma zaje­bi­ste, moc­ne, peł­ne pasji posta­cie, któ­re już na star­cie są wybit­ne. Psy­chol napraw­dę grze­bie ludziom w mózgach. Guber­na­tor ma posia­dłość, gang i 250 osób, nad któ­ry­mi ma wła­dzę i o któ­re musi zadbać. Muza jako jedy­na dys­po­nu­je praw­dzi­wym pięk­nem w tym brzyd­kim i brud­nym świe­cie.

Apo­ca­lyp­se World faj­nie trak­tu­je kwe­stię sek­su, sek­su­al­no­ści i płci.

♦ ♦ ♦

 Do 29 sierp­nia trwa przed­sprze­daż na por­ta­lu Polak​po​tra​fi​.pl. W ten spo­sób gra jest nie tyl­ko tań­sza niż po pre­mie­rze. Razem z pod­ręcz­ni­kiem kupu­ją­cy dosta­nie:

  • limi­to­wa­ny arche­typ Maestro’d (potem nie będzie);
  • nano­grę o klo­nach;
  • Hell4Leather: nar­ra­cyj­ną grę o zemście, jeśli pod­czas przed­sprze­da­ży zosta­nie zebra­ne 3000 zło­tych.

Wię­cej o grze na apo​ca​lyp​se​-world​.pl. Naj­now­sze wie­ści na pro­fi­lu face­bo­oko­wym (codzien­nie wrzu­ca­my zajaw­kę kolej­ne­go arche­ty­pu z kawał­kiem mecha­ni­ki). Na Polco­nie w sobo­tę Łukasz Gar­czew­ski popro­wa­dzi pre­lek­cję pre­mie­ro­wą o AW.

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.