Archiwum autora:miła foczka

Improwizowane mapy — krótki poradnik

W któ­rym dowie­cie się, dla­cze­go war­to impro­wi­zo­wać mapy, jak się przy­go­to­wać, roz­po­cząć grę bez set­tin­gu i współ­pra­co­wać w trak­cie roz­gryw­ki.

Zaczę­ło się od tego, że mie­li­śmy robić play­te­sty Dag­ger & Sha­dow Mat­ta Sny­de­ra, gry moc­no wzo­ru­ją­cej się na miej­skich przy­go­dach Fafry­da i Sza­re­go Kocu­ra. Mate­ria­ły play­te­sto­we dawa­ły pod­sta­wo­we zasa­dy i pro­ce­du­ry, nie zawie­ra­ły za to set­tin­gu.
Od daw­na już byłem zafa­scy­no­wa­ny loso­wo two­rzo­ny­mi mapa­mi i efek­ta­mi, jakie daje na przy­kład Dave’s Map­per (moja ulu­bio­na stro­na, jeśli cho­dzi o przy­go­to­wa­nie map do sesji). Dave’s Map­per pozwa­la na stwo­rze­nie tak­że mapy mia­sta — chwi­la na dru­ko­wa­nie i już wie­my, gdzie będą gra­so­wać posta­cie gra­czy i gra­czek.

Do gry przy­nio­słem książ­kę, bez któ­rej nie przy­cho­dzę do pro­wa­dze­nia - Book of Names. Czy­taj dalej

Orgia — i co dalej?

Kil­ka pomy­słów na to, jak wpro­wa­dzić orgię na sesję (z opi­sa­mi sek­su zna­czą­cy­mi dla roz­wo­ju fabu­ły). Zapra­szam wszyst­kie zain­te­re­so­wa­ne oso­by i ostrze­gam — nie­ko­niecz­nie będzie pod­nie­ca­ją­co. Seks na sesji może peł­nić wie­le funk­cji.

Wyko­rzy­staj­my pro­sty przy­kład: sta­ro­żyt­ny Rzym i orgię u sena­to­ra. Kolum­ny, nie­wol­ni­cy i nie­wol­ni­ce, togi, wie­le bóstw i ogól­na depra­wa­cja. W sam raz oko­licz­no­ści na orgię, choć wszyst­kie poniż­sze pomy­sły moż­na prze­nieść w inne realia. Czy­taj dalej

Miłość, śmierć i arbuzy [Wpis gościnny]

Miej­sce: wypeł­nio­ny arbu­za­mi kon­te­ner na stat­ku pły­ną­cym do Para­gwa­ju (jeśli ktoś z gra­ją­cych pocho­dzi z Para­gwa­ju, wybierz­cie inny kraj)

Gra dla dwóch lub wię­cej osób, oso­by gra­ją­ce odgry­wa­ją sie­bie

Sytu­acja począt­ko­wa: jed­no z was popeł­ni­ło mor­der­stwo i z jakie­goś powo­du wszy­scy posta­no­wi­li­ście scho­wać się w kon­te­ne­rze na stat­ku do Para­gwa­ju. Praw­do­po­dob­nie jed­no z was czu­je miłość do kogoś z gru­py. (Uwa­ga: nie musi być to praw­dzi­we uczu­cie spo­za gry) Czy­taj dalej

[Wpis gościnny] Kobiety w fantastyce? Były od zawsze.

Conan, Solo­mon Kane, Fafryd i Sza­ry Kocur, Kull i inni. Wystar­czy jed­nak się­gnąć tro­chę głę­biej i obraz wcze­snej fan­ta­sty­ki, pul­py się zmie­nia. Nie jest to już tyl­ko dome­na męż­czyzn i chłop­ców z ich nie­sa­mo­wi­ty­mi boha­te­ra­mi. Poja­wia­ją się boha­ter­ki. Napraw­dę.

Czy­taj dalej

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.