Bestia na DriveThru. Nareszcie!

Bestia zosta­ła wyda­na.

The-Beast-okładka

Bestia to ero­tycz­na gra dla jed­nej oso­by, w któ­rej przez 21 dni spi­su­je­my pamięt­nik ze swo­je­go związ­ku i sek­su­al­nych spo­tkań z Bestią. Gra w języ­ku angiel­skim.

Jestem bar­dzo dum­na, że uda­ło nam się dopro­wa­dzić do tego momen­tu. Nie było­by to moż­li­we bez ogrom­ne­go wspar­cia wie­lu osób z czte­rech stron świa­ta (Szwe­cja, USA, Wiel­ka Bry­ta­nia i Pol­ska). Od czwart­ku — dnia publi­ka­cji — sprze­da­ło się ponad 30 kopii. Bio­rąc pod uwa­gę, że ani ja, ani Kamil nie jeste­śmy szcze­gól­nie zna­ny­mi desi­gne­ra­mi, uwa­żam to za bar­dzo dobry wynik.

Stro­na gry znaj­du­je się tutaj: beast​.naked​fe​ma​le​giant​.pl

Grę moż­na zaku­pić przez Dri­ve­Th­ru (trze­ba być zalo­go­wa­nym).

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.