Blackwell Legacy — fragmenty z gier

Kie­dy napraw­dę chcesz pomóc komuś, kto jest w trud­nej sytu­acji, rzuć+relacja z tą oso­bą.
Na 10+ ta oso­ba jest bez­bron­na wobec cie­bie. Oprócz tego MC zada ci pyta­nie albo dwa. Odpo­wiedz na nie szcze­rze. Jeśli nie chcesz odpo­wie­dzieć na pyta­nie MC, możesz wybrać opcję 7 – 9.
Na 7 – 9 wybierz 1:

musisz zro­bić coś jesz­cze (MC powie ci co) i dopie­ro wte­dy uda ci się pomóc;
jeśli jej pomo­żesz, masz -1 do rela­cji z kimś innym, MC wybie­rze z kim;
jeśli jej pomo­żesz, jesteś bez­bron­na wobec niej.
W przy­pad­ku poraż­ki MC może wyko­nać tak moc­ny i bez­po­śred­ni ruch jak tyl­ko chce.

Jest to pierw­szy ruch z pomy­słu na hack AW, grę inspi­ro­wa­ną serią przy­go­dó­wek Blac­kwell. Grę ser­decz­nie pole­cam. Są bar­dzo zróż­ni­co­wa­ni boha­te­ro­wie (sąsiad­ką głów­nej boha­ter­ki jest Hin­du­ska gra­ją­ca na fle­cie), nielegalne/niefajne dzia­ła­nia mają swo­je kon­se­kwen­cje, a w kolej­nych czę­ściach poja­wia­ją się dys­kret­ne nawią­za­nia do wtop z czę­ści poprzed­nich. Poza tym zagad­ki są logicz­ne i sen­sow­ne: to raczej łącze­nie ze sobą infor­ma­cji i słu­cha­nie, co mają do powie­dze­nia boha­te­ro­wie, niż uży­wa­nie przed­mio­tów. (I pik­se­lo­wa gra­fi­ka jest pięk­na!). A głów­na boha­ter­ka jest medium i sta­ra się ode­słać w zaświa­ty duchy, któ­re nie są do koń­ca świa­do­me, że nie żyją. I, żeby to zro­bić, musi poznać ich życie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.