Być kobietą

Porada dla mężczyzn i chłopców, którzy chcą odgrywać kobiece bohaterki lub żeńskie postacie. Krótko: Stwórz wojowniczkę, która przy okazji jest kobietą. Niech postać, którą stworzysz, będzie można opisać szerzej niż "kobieta".http://nakedfemalegiant.setheo.pl/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

Porada dla mężczyzn i chłopców, którzy chcą odgrywać kobiece bohaterki lub żeńskie postacie.

Krótko: Stwórz wojowniczkę, która przy okazji jest kobietą. Niech postać, którą stworzysz, będzie można opisać szerzej niż „kobieta”.

Dłużej: porównanie wielu badań wskazuje, że różnice między płciami są wynikiem wpływu kultury i otoczenia (gender), a z biologii wynika jedynie „empatia, orientacja i masturbacja”. Kobiety różnią się między sobą i dlatego trudno jest podać wspólne cechy, do których można by się odnieść. Dużo łatwiejsze i bardziej efektywne będzie odniesienie się do roli społecznej tej kobiety / dziewczyny i odniesienie się do sytuacji społecznej lub rodzinnej. Zamiast odgrywać kobietę, odegraj arystokratkę, wojowniczkę, córkę lub partnerkę. Jeśli bohaterka jest w przede wszystkim arystokratką, może nie mieć dużo praktycznych umiejętności, ale umie zarządzać ludźmi i jest przyzwyczajona do posłuchu.

Oczywiście panujące w danej społeczności / kraju / plemieniu zasady społeczne będą rozszerzały lub limitowały dostęp postaci do ról społecznych: czy to, co robi, jest czymś normalnym, czy wyjątkowym? jaka jest dynamika między płciami, jeśli są?, tak jak i oczekiwania otaczających ją osób: może i społecznie uważa się, że każda dobrze urodzona dama powinna dobrze jeździć konno, ale rodzice bohaterki zakazują jej tego, bojąc się o jej zdrowie i życie – jak to wpływa na to, co postać robi, i to, jak jest postrzegana. Dodatkową kwestią jest to, czy bohaterka respektuje zastane normy, utwierdza je, a może buntuje się przeciw nim?

Jeżeli chciałbyś grać kobiecą postacią i chcesz odegrać ją uczciwie i ciekawie, poproś swoje współgraczki, aby ci w tym pomogły. Poproś o zasugerowanie ci drobiazgów, które uwiarygodnią twoją postać, poproś, żeby zwróciły ci uwagę, gdy bohaterka zaczyna być zbyt stereotypowo. Z pewnością zyskasz na tym wsparciu.


Reader Comments

 1. Mam wrażenie, że rzecz ogólnie sprowadza się do nie myślenia o postaciach (dowolnej płci) w kategorii plot device – nawet, kiedy NPC jest właśnie tym i MG od początku wie, że głównym „zadaniem” tej postaci będzie bycie porwanym/porwaną lub śmierć skłaniająca bohaterów graczy do tego, by zaczęli szukać mordercy. Niestety, w kulturze popularnej rola plot device częściej przypada postaciom żeńskim, więc też automatyczne myślenie o takich bohaterkach nie zakłada ubierania ich w (pozornie) irrelewantne cechy.

 2. porów­na­nie wielu badań wska­zuje, że róż­nice mię­dzy płciami są wyni­kiem wpływu kul­tury i oto­cze­nia (gen­der), a z bio­lo­gii wynika jedy­nie „empa­tia, orien­ta­cja i mastur­ba­cja” .”

  Niezupełnie. A właściwie wspominane w artykule badanie na to nie wskazuje (http://​www​.careerpioneernetwork​.org/​w​w​w​r​o​o​t​/​u​s​e​r​f​i​l​e​s​/​f​i​l​e​s​/​t​h​e​_​g​e​n​d​e​r​_​s​i​m​i​l​a​r​i​t​i​e​s​_​h​y​p​o​t​h​e​s​i​s​.​pdf). Pomijając wątpliwą metodologię (mean score, N, okres poszczególnych badań), badanie to wskazuje na wiele różnic biologicznych pomiędzy płciami o różnym natężeniu, jednocześnie wskazując na problematykę klasyfikowania natężenia cechy na podstawie wartości liczbowej oraz wskazuje na istotną rolę kultury dla wyników niektórych badań. Generalnie hipoteza wskazuje na większe podobieństwo płci niż właściwe dla obrazu dominującego w kulturze, ale czyni to w znacznej części wskazując na liczne różnice biologiczne, tyle iż o mniejszym natężeniu niż w/w obrazie (jednak kilka różnic o istotnym natężeniu znajduje potwierdzenie w tych badaniach).

  Według badania, pomiędzy płciami różnic o wysokim natężeniu jest więcej niż „empatia, orientacja i masturbacja”. Dodatkowo tłumaczenie „Agreeableness: Tendermindedness” na „empatia” jest błędne (http://​en​.wikipedia​.org/​w​i​k​i​/​A​g​r​e​e​a​b​l​e​n​e​s​s​#​T​e​n​d​e​r​-​m​i​n​d​e​d​n​ess).

  Nie oceniając metodologii, badanie niewątpliwie dostarcza argumentów przeczących opiniom, jakoby różnice biologiczne (psychologiczne) pomiędzy płciami były znaczne. Twierdzenie iż w swojej hipotezie idzie jednak dalej, niż ma to miejsce w rzeczywistości, tylko szkodzi samemu badaniu.

 3. To jest cenna notka, gdyż poradnik jak zrobić przekonywującą postać kobiecą może być przydatny. W ogóle poradniki „how to” są przydatne. (również gdy chodzi o zabójców gigantów) O ile stosunek teorii do praktyki jest rozsądny.

  Może chciałabyś zrobić przewodnik o fabularnych kliszach kobiet?
  Nie żeby klisze były czymś szczególnie wartościowym, albo złym. Ale dobrze wiedzieć, że są.
  Sam pewnie byłbym w stanie ich parę wymienić. (tvtroopes bardzo pomocne)

  1. To, że są statystyczne różnice między płciami, nie przekreśla faktu, że poszczególne jednostki mogą trochę lub znacznie od standardu odchodzić. Ta uwaga miała na celu wskazanie, jak małe są te różnice. (Nabieram wrażenia, że odniesienie się do tego tekstu nie było najszczęśliwszym pomysłem i zaciemnia to, co powiedziałam).

 4. Jeżeli chciał­byś grać kobiecą posta­cią i chcesz ode­grać ją uczci­wie i cie­ka­wie, poproś swoje współ­graczki, aby ci w tym pomo­gły. Poproś o zasu­ge­ro­wa­nie ci dro­bia­zgów, które uwia­ry­god­nią twoją postać, poproś, żeby zwró­ciły ci uwagę, gdy boha­terka zaczyna być zbyt ste­reo­ty­powo. Z pew­no­ścią zyskasz na tym wsparciu.”

  Hahaha, bardzo śmieszne. Jak grałem postacią kobiecą, to akurat współgraczka mnie zabiła. 🙁

  1. Bardzo ci współczuję, na szczęście nie była zbyt skuteczna 🙂
   Gracz to nie postać, nie ma też żadnego powodu, żeby współgraczki i współgracze nie zabijali postaci, o ile tylko służy to historii.

Comments are closed.