Być kobietą

Pora­da dla męż­czyzn i chłop­ców, któ­rzy chcą odgry­wać kobie­ce boha­ter­ki lub żeń­skie posta­cie.

Krót­ko: Stwórz wojow­nicz­kę, któ­ra przy oka­zji jest kobie­tą. Niech postać, któ­rą stwo­rzysz, będzie moż­na opi­sać sze­rzej niż „kobie­ta”.

Dłu­żej: porów­na­nie wie­lu badań wska­zu­je, że róż­ni­ce mię­dzy płcia­mi są wyni­kiem wpły­wu kul­tu­ry i oto­cze­nia (gen­der), a z bio­lo­gii wyni­ka jedy­nie „empa­tia, orien­ta­cja i mastur­ba­cja”. Kobie­ty róż­nią się mię­dzy sobą i dla­te­go trud­no jest podać wspól­ne cechy, do któ­rych moż­na by się odnieść. Dużo łatwiej­sze i bar­dziej efek­tyw­ne będzie odnie­sie­nie się do roli spo­łecz­nej tej kobie­ty / dziew­czy­ny i odnie­sie­nie się do sytu­acji spo­łecz­nej lub rodzin­nej. Zamiast odgry­wać kobie­tę, ode­graj ary­sto­krat­kę, wojow­nicz­kę, cór­kę lub part­ner­kę. Jeśli boha­ter­ka jest w przede wszyst­kim ary­sto­krat­ką, może nie mieć dużo prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści, ale umie zarzą­dzać ludź­mi i jest przy­zwy­cza­jo­na do posłu­chu.

Oczy­wi­ście panu­ją­ce w danej spo­łecz­no­ści / kra­ju / ple­mie­niu zasa­dy spo­łecz­ne będą roz­sze­rza­ły lub limi­to­wa­ły dostęp posta­ci do ról spo­łecz­nych: czy to, co robi, jest czymś nor­mal­nym, czy wyjąt­ko­wym? jaka jest dyna­mi­ka mię­dzy płcia­mi, jeśli są?, tak jak i ocze­ki­wa­nia ota­cza­ją­cych ją osób: może i spo­łecz­nie uwa­ża się, że każ­da dobrze uro­dzo­na dama powin­na dobrze jeź­dzić kon­no, ale rodzi­ce boha­ter­ki zaka­zu­ją jej tego, bojąc się o jej zdro­wie i życie — jak to wpły­wa na to, co postać robi, i to, jak jest postrze­ga­na. Dodat­ko­wą kwe­stią jest to, czy boha­ter­ka respek­tu­je zasta­ne nor­my, utwier­dza je, a może bun­tu­je się prze­ciw nim?

Jeże­li chciał­byś grać kobie­cą posta­cią i chcesz ode­grać ją uczci­wie i cie­ka­wie, poproś swo­je współ­gracz­ki, aby ci w tym pomo­gły. Poproś o zasu­ge­ro­wa­nie ci dro­bia­zgów, któ­re uwia­ry­god­nią two­ją postać, poproś, żeby zwró­ci­ły ci uwa­gę, gdy boha­ter­ka zaczy­na być zbyt ste­reo­ty­po­wo. Z pew­no­ścią zyskasz na tym wspar­ciu.

Komentarze: 7

Komentarze są wyłączone.

Mam wra­że­nie, że rzecz ogól­nie spro­wa­dza się do nie myśle­nia o posta­ciach (dowol­nej płci) w kate­go­rii plot devi­ce — nawet, kie­dy NPC jest wła­śnie tym i MG od począt­ku wie, że głów­nym „zada­niem” tej posta­ci będzie bycie porwanym/porwaną lub śmierć skła­nia­ją­ca boha­te­rów gra­czy do tego, by zaczę­li szu­kać mor­der­cy. Nie­ste­ty, w kul­tu­rze popu­lar­nej rola plot devi­ce czę­ściej przy­pa­da posta­ciom żeń­skim, więc też auto­ma­tycz­ne myśle­nie o takich boha­ter­kach nie zakła­da ubie­ra­nia ich w (pozor­nie) irre­le­want­ne cechy.

porów­na­nie wie­lu badań wska­zuje, że róż­nice mię­dzy płcia­mi są wyni­kiem wpły­wu kul­tury i oto­cze­nia (gen­der), a z bio­lo­gii wyni­ka jedy­nie „empa­tia, orien­ta­cja i mastur­ba­cja” .”

Nie­zu­peł­nie. A wła­ści­wie wspo­mi­na­ne w arty­ku­le bada­nie na to nie wska­zu­je (http://​www​.care​er​pio​ne​er​ne​twork​.org/​w​w​w​r​o​o​t​/​u​s​e​r​f​i​l​e​s​/​f​i​l​e​s​/​t​h​e​_​g​e​n​d​e​r​_​s​i​m​i​l​a​r​i​t​i​e​s​_​h​y​p​o​t​h​e​s​i​s​.​pdf). Pomi­ja­jąc wąt­pli­wą meto­do­lo­gię (mean sco­re, N, okres poszcze­gól­nych badań), bada­nie to wska­zu­je na wie­le róż­nic bio­lo­gicz­nych pomię­dzy płcia­mi o róż­nym natę­że­niu, jed­no­cze­śnie wska­zu­jąc na pro­ble­ma­ty­kę kla­sy­fi­ko­wa­nia natę­że­nia cechy na pod­sta­wie war­to­ści licz­bo­wej oraz wska­zu­je na istot­ną rolę kul­tu­ry dla wyni­ków nie­któ­rych badań. Gene­ral­nie hipo­te­za wska­zu­je na więk­sze podo­bień­stwo płci niż wła­ści­we dla obra­zu domi­nu­ją­ce­go w kul­tu­rze, ale czy­ni to w znacz­nej czę­ści wska­zu­jąc na licz­ne róż­ni­ce bio­lo­gicz­ne, tyle iż o mniej­szym natę­że­niu niż w/w obra­zie (jed­nak kil­ka róż­nic o istot­nym natę­że­niu znaj­du­je potwier­dze­nie w tych bada­niach).

Według bada­nia, pomię­dzy płcia­mi róż­nic o wyso­kim natę­że­niu jest wię­cej niż „empa­tia, orien­ta­cja i mastur­ba­cja”. Dodat­ko­wo tłu­ma­cze­nie „Agre­eable­ness: Ten­der­min­ded­ness” na „empa­tia” jest błęd­ne (http://​en​.wiki​pe​dia​.org/​w​i​k​i​/​A​g​r​e​e​a​b​l​e​n​e​s​s​#​T​e​n​d​e​r​-​m​i​n​d​e​d​n​ess).

Nie oce­nia­jąc meto­do­lo­gii, bada­nie nie­wąt­pli­wie dostar­cza argu­men­tów prze­czą­cych opi­niom, jako­by róż­ni­ce bio­lo­gicz­ne (psy­cho­lo­gicz­ne) pomię­dzy płcia­mi były znacz­ne. Twier­dze­nie iż w swo­jej hipo­te­zie idzie jed­nak dalej, niż ma to miej­sce w rze­czy­wi­sto­ści, tyl­ko szko­dzi same­mu bada­niu.

To jest cen­na not­ka, gdyż porad­nik jak zro­bić prze­ko­ny­wu­ją­cą postać kobie­cą może być przy­dat­ny. W ogó­le porad­ni­ki „how to” są przy­dat­ne. (rów­nież gdy cho­dzi o zabój­ców gigan­tów) O ile sto­su­nek teo­rii do prak­ty­ki jest roz­sąd­ny.

Może chcia­ła­byś zro­bić prze­wod­nik o fabu­lar­nych kli­szach kobiet?
Nie żeby kli­sze były czymś szcze­gól­nie war­to­ścio­wym, albo złym. Ale dobrze wie­dzieć, że są.
Sam pew­nie był­bym w sta­nie ich parę wymie­nić. (tvtro­opes bar­dzo pomoc­ne)

Skąd ta uwa­ga o empa­tii? Bar­dzo wie­le kobiet jest abso­lut­nie nie­em­pa­tycz­nych, zaś męż­czyzn — au con­tra­ire.

    To, że są sta­ty­stycz­ne róż­ni­ce mię­dzy płcia­mi, nie prze­kre­śla fak­tu, że poszcze­gól­ne jed­nost­ki mogą tro­chę lub znacz­nie od stan­dar­du odcho­dzić. Ta uwa­ga mia­ła na celu wska­za­nie, jak małe są te róż­ni­ce. (Nabie­ram wra­że­nia, że odnie­sie­nie się do tego tek­stu nie było naj­szczę­śliw­szym pomy­słem i zaciem­nia to, co powie­dzia­łam).

Jeże­li chciał­byś grać kobie­cą posta­cią i chcesz ode­grać ją uczci­wie i cie­ka­wie, poproś swo­je współ­graczki, aby ci w tym pomo­gły. Poproś o zasu­ge­ro­wa­nie ci dro­bia­zgów, któ­re uwia­ry­god­nią two­ją postać, poproś, żeby zwró­ciły ci uwa­gę, gdy boha­terka zaczy­na być zbyt ste­reo­ty­powo. Z pew­no­ścią zyskasz na tym wspar­ciu.”

Haha­ha, bar­dzo śmiesz­ne. Jak gra­łem posta­cią kobie­cą, to aku­rat współ­gracz­ka mnie zabi­ła. 🙁

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.