Archiwum kategorii:Bez kategorii

Rzecz o planszówkach i seksizmie [wpis gościnny]

Dosta­łam wczo­raj na maila poniż­szy tekst. Ponie­waż plan­szów­ki są — nadal — dla mnie waż­ne, nadal gry­wam, nadal z przy­jem­no­ścią wspo­mi­nam tłu­ma­cze­nie zasad pod­czas czte­rech edy­cji Gra­my, zamiesz­czam go tutaj (wyróż­nie­nia moje). Pod­pi­su­ję się pod nim obie­ma ręka­mi. I zapra­szam, napisz­cie do Rebe­la, niech kolej­ne gry będą rekla­mo­wa­ne faj­niej i przy­jaź­niej (szcze­gó­ły u dołu stro­ny)!

autor­ka tek­stu: Gry­sła­wa Pio­nek

Do napi­sa­nia poniż­sze­go tek­stu zmu­si­ła mnie Wal­ki­ria.

Jestem kobie­tą, któ­ra gra w plan­szów­ki. W sumie w dzi­siej­szych cza­sach to nic dziw­ne­go. Myślę, że nie tyl­ko wśród rze­szy miło­śni­ków takiej roz­ryw­ki, ale i w wydaw­nic­twach, któ­re nam te gry dostar­cza­ją, jest spo­ro dziew­czyn. Nic dziw­ne­go, że jest też wię­cej gier, któ­re skie­ro­wa­ne są do wszyst­kich, nie­za­leż­nie od płci. Czy­taj dalej

I nie ma nic więcej do dodania

I’ve got nothing to pro­ve, Doublec­lics

Kilka słów o przyimkach

Lubię cza­sem wsłu­chać się w spo­sób, w jaki zna­jo­mi i nie­zna­jo­mi wyra­ża­ją się na temat Mistrzów i Mistrzyń gry. Spo­sób mówie­nia zdra­dza uwew­nętrz­nio­ny spo­sób myśle­nia. Jakie rela­cje mogą pano­wać w gru­pach, któ­rych człon­ko­wie i człon­ki­nie opo­wia­da­ją o sesji, któ­rą gra­li:

  •     pod Mistrzem Gry,
  •     u Mistrza Gry,
  •     z Mistrzem Gry. Czy­taj dalej

Chris Punches Cancer in the Face!

Chris Chinn zna­ny w sie­ci jako ban­ku­ei pisze na swo­im blo­gu „Deeper in the Game” o erpe­gach i spo­łecz­nej rów­no­ści. W swo­ich tek­stach robi świet­ne ana­li­zy mecha­ni­zmów w grach (plus tro­chę teo­rii erpe­go­wej) oraz mówi o tym, jak wyglą­da nasze hob­by, o dys­kry­mi­na­cyj­nych prak­ty­kach w tek­stach erpe­go­wych, o tym, co moż­na zro­bić, żeby hob­by (gry, pod­ręcz­ni­ki, kon­wen­ty) były bar­dziej inklu­zyw­ne.

W kwiet­niu oka­za­ło się, że Chris ma raka.

Thro­ugh the gre­atest Mer­cy of God, I must have rol­led some explo­ding luck die on a saving throw […]. I like to ima­gi­ne I’ve spent eve­ry sin­gle Fate point, Luck point, or drop­ped 100 points in cha­rac­ter cre­ation to “Flip off Can­cer once in your life­ti­me” advan­ta­ge.

Szczę­ście w nie­szczę­ściu, że nie­daw­no odkry­to odpo­wied­nią che­mo­te­ra­pię i szan­se na wyle­cze­nie wyno­szą 97% (tak czy siak comie­sięcz­na che­mia, poważ­na spra­wa).  Lecze­nie potrwa do paź­dzier­ni­ka, a na cał­ko­wi­te wyle­cze­nie moż­na liczyć w mar­cu.

Jeśli podo­ba się wam to, o czym pisze Chris, dorzuć­cie kil­ka dolców na jego lecze­nie.

Co to jest RPG? DDGF

W ramach Dnia Dar­mo­wych Gier Fabu­lar­nych wyda­je mi się odpo­wied­nie przed­sta­wić jed­ną z wie­lu defi­ni­cji ter­mi­nu RPG. Oczy­wi­ście naj­le­piej to zro­bić w for­mie gry. Przed Wami gra, przy pomo­cy któ­rej wyja­śni­cie ciot­ce, kum­plo­wi, nauczy­ciel­ce i każ­de­mu inne­mu, na czym pole­ga Wasze hob­by. Czy­taj dalej

Erpegowe techniki: fishing

Fishing to sym­pa­tycz­na i dość pro­sta tech­ni­ka, któ­ra pole­ga na tym, że MG zada­je współ­gra­czom otwar­te pyta­nia doty­czą­ce aktu­al­nej w fik­cji sytu­acji. W ten spo­sób MG zachę­ca gra­czy do wzię­cia udzia­łu w two­rze­niu ele­men­tów fik­cji. W pyta­niu zawar­te jest czę­sto jakieś zało­że­nie (pre­su­po­zy­cja), a gracz­ka / gracz w swo­jej odpo­wie­dzi mówi o oko­licz­no­ściach tego zało­że­nia.

Wcze­śniej ta tech­ni­ka poja­wi­ła się w Moun­ta­in Witch z 2005 roku, ostat­nio w Apo­ca­lyp­se World i róż­ne­go rodza­ju hac­kach opie­ra­ją­cych się na AW. Nie wiem, kie­dy i skąd ja się jej nauczy­łam, nie jest to zresz­tą istot­ne. Pew­nie wie­le moich kole­ża­nek i kole­gów sto­su­je ją w tej czy innej for­mie albo się z nią spo­tka­ło, wie­le z nich jed­nak jej nie zna: dla was wła­śnie jest ten tekst. Czy­taj dalej

O całujących się facetach — yaoi rpg

hgmoDo gry Hot Guys Making Out pod­cho­dzi­łam ze spo­rym zacie­ka­wie­niem i pozy­tyw­ny­mi emo­cja­mi. Zło­ży­ło się na to wie­le powo­dów. Raz, że gry Bena Leh­ma­na (Bliss Sta­ge, Pola­ris) są przy­jem­ne w samym czy­ta­niu i wie­le z nich opo­wia­da o miło­ści i sek­sie — i efek­tach spo­łecz­nych tegoż (zamiast na przy­kład testo­wa­nia „ars aman­di”). Dwa, że to gra‐romans, któ­ra dzia­ła na dwie oso­by.

Jest to gra romans yaoi (gatu­nek man­gi / ani­me o roman­sie homo­ero­tycz­nym mię­dzy dwo­ma męż­czy­zna­mi). Czy­taj dalej

Napisz grę w 10 dni: Game Chef 2013

W maju odbę­dzie się kon­kurs Game Chef na napi­sa­nie gry ana­lo­go­wej. Tekst musi przed­sta­wiać przy­naj­mniej pierw­szą gry­wal­ną wer­sję gry. Kon­kurs zachę­ca do two­rze­nia gier nie­stan­dar­do­wych, nie­ba­nal­nych, prze­kra­cza­ją­cych gra­ni­ce tego, co wymy­ślo­no do tej pory, co zna­my pod nazwą gry. Istot­nym ele­men­tem kon­kur­su (jak w poprzed­nich latach) są 4 ele­men­ty, któ­re nale­ży zin­ter­pre­to­wać i zawrzeć w tek­ście, oraz ogra­ni­cze­nie do mak­sy­mal­nie 4000 słów. Nie­za­leż­nie od tego, kto wygra, praw­dzi­wy­mi wygra­ny­mi są te oso­by, któ­rym uda się grę ukoń­czyć.

Ele­men­ty zosta­ną ujaw­nio­ne 17 maja.

Na ten kon­kurs powsta­ły pierw­sze edy­cje takich gier, jak Pola­ris (Ben Leh­man), Sign in Stran­ger (Emi­ly Care Boss), Tooth & Claw (Jared A. Soren­sen), Moun­ta­in Witch (Timo­thy Kle­inert), In Betwe­en (Dan McKen­na), Duran­ce (Jason Mor­ning­star).

Game Chef to kon­kurs z dzie­się­cio­let­nim sta­żem (od 2002 roku). Obec­na edy­cja pro­wa­dzo­na przez Joego Mcdald­no (Mon­ster­he­arts, Rib­bon Dri­ve)  jest edy­cją pię­cio­ję­zycz­ną (może w przy­szłym roku będzie też edy­cja pol­ska?). Zeszło­rocz­ną edy­cję wygra­ła gra 90 minut napi­sa­na przez Mat­teo Turi­nie­go. Gra Łuka­sza Gar­czew­skie­go Lies of Pas­sa­ge dosta­ła się do fina­łów.

Idea Game Che­fa sta­ła u pod­staw stwo­rze­nia pol­skie­go Niby­kon­kur­su.

EDIT: Na swo­im blo­gu Adrian Kuc wyra­ził wąt­pli­wość, że okre­śle­nie gry ana­lo­go­we jest nie­za­sad­ne i że nale­ży tłu­ma­czyć go jako gry tra­dy­cyj­ne. Tekst na stro­nie kon­kur­su wyraź­nie wska­zu­je jed­nak w pierw­szym aka­pi­cie na swo­ją inten­cję: ma na myśli grę nie­elek­tro­nicz­ną i w tym sen­sie „tra­dy­cyj­ną”. Jed­nak uży­cie tego ter­mi­nu rodzi dwie kom­pli­ka­cje. Raz, gra tra­dy­cyj­na w odnie­sie­niu do RPG ozna­cza rów­nież grę main­stre­amo­wą (czy­li jeden ter­min na dwa zja­wi­ska), dwa, pol­skie brzmie­nie przy­wo­łu­je tra­dy­cję, to, co zasta­ne, sta­łe i nie­zmien­ne — i w tym sen­sie uży­cie tego ter­mi­nu było­by nie­for­tun­ne, sko­ro kon­kurs zachę­ca do zerwa­nia z tra­dy­cją wła­śnie.

EDIT2: Poja­wi­ła się wła­śnie lista skład­ni­ków.

Ciało Dziecka: setting — fragmenty z gier

Inspi­ra­cje: geni­tal muti­la­tion, body modi­fi­ca­tions, per­so­nal attacks, matriar­chy, pla­stic sur­ge­ry, Nation, Blue Eyed. Czy­taj dalej

Moje doświadczenia

Wysta­wi­łam listę gier, w któ­re gra­łam.

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.