Archiwum kategorii:Bez kategorii

Męska sprawa

[To jest wpis archi­wal­ny]

MG: Pano­wie! Męska decy­zja. Co robi­cie?

Spoj­rza­łam na kum­pli z dru­ży­ny, bo to raczej pyta­nie do nich. Przez chwi­lę deba­tu­je­my, kto ma jaja, żeby przez chwi­lę ścią­gnąć na sie­bie uwa­gę prze­ciw­ni­ków, ktoś przy­po­mi­na jak mojej boha­ter­ce zmię­kła rura w podob­nej sytu­acji (a może powin­ny jej mięk­nąć kola­na?).

Cza­sem mam wra­że­nie, że nie jestem tar­ge­tem erpe­gów.

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.