Archiwum kategorii:Nie tylko rpg

naked​fe​ma​le​giant​.pl

Prze­no­szę blo­ga na nową dome­nę, czy­li naked​fe​ma​le​giant​.pl. Pro­szę oso­by, któ­re śle­dzą moje­go blo­ga, o uak­tu­al­nie­nie infor­ma­cji. (Obec­ny adres będzie dzia­łał jesz­cze 2 dni i w tym cza­sie powin­na uru­cho­mić się nowa dome­na).

Na nowy rok 2013

W nowym roku życzę Wam i sobie:

  • boha­te­rek, jaki­mi chcia­ły­by­ście zagrać,
  • sesji skła­nia­ją­cych do myśle­nia,
  • moc­nych emo­cji w grze,
  • gier odważ­nych i mądrych,
  • przy­ja­znych kon­wen­tów,
  • mniej sek­si­zmu wokół,
  • wię­cej odwa­gi w nas.

Naj­lep­sze­go!

 

Anita Sarkeesian i jej Kickstarter

Ani­ta Sar­ke­esian jest femi­ni­stycz­ną kry­tycz­ką mediów oraz twór­czy­nią vide­oblo­ga Femi­nist Fre­qu­en­cy, w któ­rym ana­li­zu­je spo­sób przed­sta­wie­nia kobiet w mediach w ogól­no­ści, oraz serii fil­mów Tro­pes vs. Women, w któ­rych kon­cen­tru­je się na omó­wie­niu naj­częst­szych ste­reo­ty­po­wych przed­sta­wień kobiet w fil­mach. Czy­taj dalej

1reasonwhy

W odpo­wie­dzi na pro­ste pyta­nie Luke’a Crane’a „Dla­cze­go tak nie­wie­le kobiet two­rzy gry?” na twit­te­rze poja­wił się hash­tag #1reasonwhy, pod któ­rym ogrom­na licz­ba kobiet pisze o sek­si­zmie w prze­my­śle zwią­za­nym z gra­mi (i wideo, i plan­szo­we, i fabu­lar­ne).

Na ten temat TU,TUTU.

Wypo­wie­dzi twór­czyń gier fabu­lar­nych i nar­ra­cyj­nych oraz gra­czek.

Poszło falą. Czy­taj dalej

Wykluczanie? To łatwe

Na blo­gu geek​fe​mi​nist​.org poja­wił się arty­kuł Tima Che­va­lier o tym, jak zwy­czaj­ne tek­sty powie­dzia­ne w dobrej wie­rze i z dobry­mi inten­cja­mi mogą mieć efekt wyklu­cza­ją­cy. Tim Che­va­lier przed­sta­wia sytu­ację nie­for­tun­nej wypo­wie­dzi doty­czą­cej chę­ci zwięk­sze­nia licz­by pro­gra­mi­stek (w efek­cie cze­go kon­fe­ren­cje będą „attrac­ti­ve”) i reak­cji uczest­ni­czek kon­fe­ren­cji na nią. Tekst przed­sta­wia mecha­ni­zmy wyklu­cza­nia kobiet w śro­do­wi­skach geekow­skich i spo­sób, w jaki trak­tu­je się w nich kobie­ty. Arty­kuł został zlin­ko­wa­ny na innych ser­wi­sach, autor przed­sta­wia bac­klash, z jakim się zde­rzył. Jest tu mowa też o stan­dar­do­wej trol­ler­ce, z jaką spo­ty­ka­ją się kobie­ty wska­zu­ją­ce na sek­si­stow­skie zacho­wa­nia w śro­do­wi­sku i dla­cze­go męż­czy­znom łatwiej jest reago­wać w takich samych sytu­acjach. Tekst łatwy do prze­ło­że­nia na śro­do­wi­sko fan­do­mu erpe­go­we­go.

Kobiety w zbrojach

Garść lin­ków:

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.