Archiwum kategorii:Recenzje i omówienia

O graniu z nowymi ludźmi — Grojkon 2012

Groj­kon 2012. Bielsko‐Biała

Sesja odby­ła się pod koniec Orient Expres­su. Przez cały kon­went tra­fia­ło do sali spo­ro albo cał­ko­wi­cie nie­do­świad­czo­nych osób lub gra­czy z krót­kim sta­żem i nie­wiel­kim doświad­cze­niem. Tra­fi­ły się też czte­ry nasto­let­nie dziew­czy­ny, z któ­ry­mi zagra­li­śmy w City of Birds.

Mecha­ni­ka gry opie­ra się na przy­dzie­le­niu każ­de­mu z gra­czy okre­ślo­nych moż­li­wo­ści decy­do­wa­nia o nar­ra­cji: Głos przed­sta­wia Sytu­ację, któ­rej Ptak jest pro­ta­go­ni­stą, Wąż okre­śla efekt krót­ko­ter­mi­no­wy, a Tygrys decy­du­je o dale­ko­sięż­nych reper­ku­sjach tego roz­wią­za­nia. Czy­taj dalej

Lies of Passage

[To jest wpis archi­wal­ny]

Każ­de­go roku gru­pa mło­dych kojo­tów wyru­sza na wypra­wę w poszu­ki­wa­niu Sekre­tu Ognia. Kie­dy powró­cą, Naj­star­szy zapy­ta ich: „Skąd wziął się ten ogień?”.

I wte­dy opo­wia­da się całą histo­rię.

Coś jed­nak poszło nie tak — praw­da zupeł­nie się nie nada na tak waż­ny rytu­ał. Więc wspól­nie wymy­śla­cie, gdzie byli­ście, cze­go doko­na­li­ście.

Lies of Pas­sa­ge to zaba­wa we wspól­ne two­rze­nie histo­rii przy ogni­sku. Przy­po­mi­na har­cer­skie zaba­wy, prze­zna­czo­na jest dla 10 – 20 osób, będzie tu dużo odgry­wa­nia napo­tka­nych przez kojo­ty stwo­rzeń i innych istot (roz­mo­wa z Górą brzmi świet­nie).

TOR napi­sał grę z uśmie­chem, cie­płą, przy­ja­zną, popra­wia­ją­cą humor w smut­ne popo­łu­dnie. Pole­cam ją przy­naj­mniej prze­czy­tać.

Gra powsta­ła na Game Chef 2012.

PS. A zasa­da „And then… I died” jest świet­na.

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.