Chris Punches Cancer in the Face!

Chris Chinn zna­ny w sie­ci jako ban­ku­ei pisze na swo­im blo­gu „Deeper in the Game” o erpe­gach i spo­łecz­nej rów­no­ści. W swo­ich tek­stach robi świet­ne ana­li­zy mecha­ni­zmów w grach (plus tro­chę teo­rii erpe­go­wej) oraz mówi o tym, jak wyglą­da nasze hob­by, o dys­kry­mi­na­cyj­nych prak­ty­kach w tek­stach erpe­go­wych, o tym, co moż­na zro­bić, żeby hob­by (gry, pod­ręcz­ni­ki, kon­wen­ty) były bar­dziej inklu­zyw­ne.

W kwiet­niu oka­za­ło się, że Chris ma raka.

Thro­ugh the gre­atest Mer­cy of God, I must have rol­led some explo­ding luck die on a saving throw […]. I like to ima­gi­ne I’ve spent eve­ry sin­gle Fate point, Luck point, or drop­ped 100 points in cha­rac­ter cre­ation to “Flip off Can­cer once in your life­ti­me” advan­ta­ge.

Szczę­ście w nie­szczę­ściu, że nie­daw­no odkry­to odpo­wied­nią che­mo­te­ra­pię i szan­se na wyle­cze­nie wyno­szą 97% (tak czy siak comie­sięcz­na che­mia, poważ­na spra­wa).  Lecze­nie potrwa do paź­dzier­ni­ka, a na cał­ko­wi­te wyle­cze­nie moż­na liczyć w mar­cu.

Jeśli podo­ba się wam to, o czym pisze Chris, dorzuć­cie kil­ka dolców na jego lecze­nie.

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.