Ciało Dziecka — FAQ

Po opu­bli­ko­wa­niu Cia­ła Dziec­ka dosta­łam kil­ka pytań doty­czą­cych tego pomy­słu.

Pytanie: Kim gramy? Kim są postacie graczy?

Odpo­wiedź: Posta­cie gra­czy są nie‐osobami w spo­łe­czeń­stwie Praw­dzi­wych Osób, któ­re wyróż­nia tyl­ko jed­ną płeć kul­tu­ro­wą.

Pytanie: O co chodzi w grze?

Odpo­wiedź: Gra ma na celu przed­sta­wie­nie sytu­acji nie‐osób w spo­łe­czeń­stwie, któ­re nie bie­rze pod uwa­gę ich ist­nie­nia (w nie­licz­nych przy­pad­kach, gdy nie‐osoby zosta­ną roz­po­zna­ne i dostrze­żo­ne, gro­zi im śmierć). Jak funk­cjo­nu­ją w tej sytu­acji, cze­go się oba­wia­ją, z jaki­mi pro­ble­ma­mi muszą się zma­gać, jeśli chcą sobie urzą­dzić dobre życie.

Pytanie: Ale genitaliów nie da się ukryć? (lub: Skąd w tej społeczności biorą się dzieci?)

Odpo­wiedź: Praw­dzi­we Oso­by nie dzie­lą geni­ta­liów na peni­sy i wagi­ny. Oczy­wi­ście dostrze­ga­ją róż­ni­cę w wyglą­dzie pomię­dzy róż­ny­mi geni­ta­lia­mi (np. wklęsłość/ wypu­kłość), ale nie postrze­ga­ją tej róż­ni­cy jako istot­nej. Nie dostrze­ga­ją też wyraź­ne­go związ­ku mię­dzy geni­ta­lia­mi, sto­sun­kiem sek­su­al­nym i cią­żą. Dzie­ci rodzą się w wyni­ku sto­sun­ku penis‐wagina — Praw­dzi­we Oso­by może nie zda­ją sobie z tego spra­wy, ale to nic nie zmie­nia.

Pytanie: Po co jest ta gra?

Odpo­wiedź: Przy pomo­cy tej gry chcia­ła­bym zoba­czyć, jak może wyglą­dać spo­łe­czeń­stwo, w któ­rym podzia­ły doty­czą­ce rasy, płci czy kla­sy prze­bie­ga­ją gdzie indziej, a tabu doty­czy cze­go inne­go.

Pytanie: Jak można z jed­nej strony pro­te­sto­wać prze­ciwko wystę­pu­ją­cemu w RPG rasi­mowi, przed­mio­to­wemu trak­to­wa­niu kobiet, wpro­wa­dza­niu motywu gwałtu czy braku rów­no­upraw­nie­nia, a z dru­giej pro­jek­to­wać set­ting w któ­rym ludzie dzielą się na Praw­dziwe Osoby i bar­ba­rzyń­ców, a nie‐osoby muszą sobie wsz­cze­piać implanty piersi, żeby nie zostać zamę­czo­nym na śmierć?

Odpo­wiedź: Rasizm, przed­mio­to­we trak­to­wa­nie kobiet, gwałt i brak rów­no­upraw­nie­nia to real­nie ist­nie­ją­ce pro­ble­my we współ­cze­snym świe­cie. W grach RPG te tema­ty poja­wia­ją się czę­sto jako nie­istot­ne, przy­god­ne ele­men­ty, nie­rzad­ko pod­par­te ste­reo­ty­pa­mi i opi­sy­wa­ne eufe­mi­zma­mi, co je try­wia­li­zu­je. Wie­rzę, że moż­na potrak­to­wać takie tema­ty w spo­sób, któ­ry sprzy­ja reflek­sji, nawet jeże­li sytu­acje, o któ­rych się opo­wia­da, są okrut­ne.

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.