City of Petra

Jak zapo­wia­da­łam, zamiesz­czam wła­sną mody­fi­ka­cję zasad do City of Birds pod nazwą City of Petra.

CityofPetra_karty

CityofPetra_zasady

Wer­sja prze­zna­czo­na do gry kon­wen­to­wej, kar­ty są uży­tecz­ne tak­że w stan­dar­do­wej grze. Ory­gi­nal­ny pro­dukt moż­na kupić za pośred­nic­twem stro­ny auto­ra.

Dzię­ku­ję kben­de­ro­wi za pomoc przy orga­ni­zo­wa­niu pdfa.

Komentarze: 4

Komentarze są wyłączone.

Kben­der robi mi kon­ku­ren­cję. I dobrze, bo robi to lepiej ode mnie.

kben­der pomógł mi w usta­wie­niu kart ról w ramach jed­nej stro­ny pdfa, skład cało­ści poza tym ele­men­tem jest moje­go autor­stwa.

[…] ramach spo­tka­nia będzie­my grać w City of Petra – dla­te­go pro­si­my o dzia­ła­ją­ce mikro­fo­ny, pisa­nie na cza­cie nie będzie, nie­ste­ty, […]

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.