Co to jest RPG? DDGF

W ramach Dnia Dar­mo­wych Gier Fabu­lar­nych wyda­je mi się odpo­wied­nie przed­sta­wić jed­ną z wie­lu defi­ni­cji ter­mi­nu RPG. Oczy­wi­ście naj­le­piej to zro­bić w for­mie gry. Przed Wami gra, przy pomo­cy któ­rej wyja­śni­cie ciot­ce, kum­plo­wi, nauczy­ciel­ce i każ­de­mu inne­mu, na czym pole­ga Wasze hob­by.

Co to jest RPG?DDGF

Gra Epi­dia­ha Rava­cho­la
tłum. naked­fe­ma­le­giant
CC‐BY‐NC

To jest gra dla cie­bie i two­ich przy­ja­ciół, w któ­rą moż­na zagrać wła­ści­wie gdzie­kol­wiek. Znajdź dwój­kę lub trój­kę zna­jo­mych i znajdź­cie sobie miej­sce. Gra zaj­mie wam 15 – 20 minut.
Odkry­wa­nie intry­gu­ją­cych i wymy­ślo­nych opo­wie­ści. Powiedz zna­jo­mym, że będzie­cie odgry­wa­li współ­cze­snych rabu­siów ban­ków, któ­rzy mają ide­al­ną przy­kryw­kę: są tak­że astro­nau­ta­mi, któ­rzy tego same­go dnia pole­cą w kosmos.
Oka­zja być kimś innym niż ty. Po kolei zadaj­cie sobie nawza­jem trzy pyta­nia na temat każ­de­go astro­ra­bu­sia. Niech jeden będzie mózgiem ope­ra­cji napa­du na bank. Następ­ny będzie dowód­cą lotu w kosmos. Trze­ci będzie wty­ką.
Świę­to kło­po­tli­wych sytu­acji. Zacznij in media res. Ustaw sce­nę tak jak­by to był film. Nasi astro­ra­bu­sie są w ban­ku w dniu lotu w kosmos. Zało­żo­ne maski, wyję­te splu­wy. Opo­wiedz, kto jest tam jesz­cze, co robi i co poszło nie tak.
Wspól­ne fan­ta­zjo­wa­nie. Po usta­wie­niu sce­ny, wybierz­cie gra­cza, na któ­rym sku­pi się uwa­ga. Pozo­sta­li gra­cze mogą opo­wia­dać, co wszyst­kie inne oso­by myślą i robią. Kasje­rzy, gli­nia­rze, ochro­na, zakład­ni­cy, wszy­scy oprócz astro­ra­bu­sia. Gracz, na któ­rym sku­pia się uwa­ga, może opo­wia­dać jedy­nie to, co jego postać robi lub myśli.
Ćwi­cze­nie two­je­go wyczu­cia dra­ma­ty­zmu. Ustal­cie, co się dzie­je i co wszy­scy robią. Kie­dy ktoś zro­bi coś, co jest Trud­ne lub może spo­wo­do­wać czyjś Ból, nawet im samym, wywo­łaj ich. Jeśli chcesz, żeby to się sta­ło szyb­ciej, opi­suj swo­je dzia­ła­nie jako ryzy­kow­ne lub inne posta­cie jako odważ­ne, wojow­ni­cze lub w potrze­bie.
Spo­sób na wma­new­ro­wa­nie się w stwo­rze­nie cze­goś cie­ka­we­go. Kie­dy wywo­łasz kogoś, kto chce zro­bić coś Trud­ne­go, trze­ci gracz opo­wia­da, co musi się wyda­rzyć, zanim będzie moż­na to zro­bić. Jeśli wywo­łasz kogoś, bo spo­wo­do­wał Ból, trze­ci gracz opo­wia­da, kto został zra­nio­ny i jak moc­no. Jeśli wywo­łasz kogoś, kto opo­wie­dział coś, co jest Trud­ne i Bole­sne, trze­ci gracz opo­wia­da, w jaki spo­sób postać zawio­dła i jak nara­zi­ła całą szaj­kę. Jeśli wywo­ła­na oso­ba jest tą, na któ­rej sku­pia się uwa­ga, zakończ sce­nę i czy­taj dalej. W prze­ciw­nym razie graj­cie jak dotych­czas.
To co robisz od same­go począt­ku. Po zakoń­cze­niu sce­ny po kolei niech następ­ny w kolej­no­ści gracz usta­wi sce­nę i niech na innym astro­ra­bu­siu sku­pi się uwa­ga. Opo­wia­daj­cie, kto gdzie jest i co idzie źle. Pościg samo­cho­do­wy, pani­ka zakład­ni­ków, nie­pla­no­wa­ny postój, żeby prze­brać się w ska­fan­dry kosmicz­ne, a może strze­la­ni­na na chwi­lę przed odlo­tem? Cokol­wiek, co wyda­wa­ło­by się natu­ral­nym następ­stwem. Gra koń­czy się, gdy każ­dy z astro­ra­bu­siów zgi­nie, zosta­nie aresz­to­wa­ny lub opu­ści orbi­tę.
logo

Komentarze: 3

Komentarze są wyłączone.

Dzię­ku­ję Adria­no­wi za moty­wa­cję i wspar­cie, dzię­ku­ję Mate­uszo­wi za wspar­cie redak­cyj­ne.

A ja chcia­łem podzię­ko­wać Tobie za faj­ny mini‐system 🙂

[…] And if you’re asking that question in Polish, you’re in luck! You can find your answer right here. […]

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.