Dogs in the Vineyard — scenariusz

[To jest wpis archi­wal­ny]

Pycha: Brat Josiah pożą­dli­wie patrzy na Ruth, żonę swo­je­go sąsia­da. Co gor­sza zale­ca się do niej. Poja­wia­ją się też pew­ne plot­ki i domy­sły na temat ich rela­cji.
Nie­spra­wie­dli­wość: Mąż Ruth sta­je się podejrz­li­wy. Oskar­ża ją o pro­wo­ko­wa­nie sąsia­da, suge­ru­je, że ona ma z nim romans — i ze stra­chu o to, co mogło­by się wyda­rzyć, coraz czę­ściej ją bije.
Któ­re­goś dnia, gdy wra­ca do domu i wście­kły zaczy­na ją bić, ona wbi­ja mu nóż, któ­rym wła­śnie kro­iła chleb na kola­cję. Tro­chę przy­pa­dek, tro­chę samo­obro­na.
Grzech: Spa­ni­ko­wa­na zwra­ca się do swo­jej sąsiad­ki, któ­ra jest Nie­wier­na. Lavi­nia, kobie­ta ze Wscho­du (Boston), posta­na­wia ukryć zwło­ki: nie ma tru­pa, nie ma dowo­dów. Na szczę­ście we wsi odby­wa się festyn, na któ­ry Lavi­nia przy­go­tu­je mię­sne pasz­te­ci­ki — wszy­scy będą je sobie chwa­lić.
Ata­ki demo­nów: Bydło Abla zosta­je zara­żo­ne i zdy­cha, ostat­nie jesz­cze żywe sztu­ki cze­ka­ją na sępy.
Fał­szy­wa dok­try­na: Kobie­ty chcą uci­szyć wyrzu­ty przez zawar­cie mał­żeń­stwa. (Fał­szy­wa dok­try­na: kobie­ta może zawrzeć mał­żeń­stwo z kobie­tą).

Cze­go chcą ludzie:
Brat Josiah chce, żeby Ruth zosta­ła jego żoną.
Sio­stra Ruth chce miesz­kać u Lavi­nii razem ze swo­im dziec­kiem.
Lavi­nia chce wziąć ślub z Sio­strą Ruth i jest skłon­na w tym celu przy­jąć Praw­dzi­wą Wia­rę.
Abel chce uka­ra­nia win­nych spro­wa­dze­nia zara­zy na jego sta­do.
Wła­dze świec­kie (sze­ryf regio­nal­ny) i pastor chcą zna­leźć męża Ruth albo jego zwło­ki.

Wra­że­nia z sesji moje­go gra­cza: Zabi­łem nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko.

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.