Dwie najważniejsze erpegowe informacje tego roku.

AWNa Polco­nie 2013 będzie pre­mie­ra pol­skie­go wyda­nia Apo­ca­lyp­se World.vbaker

Na Polco­nie 2013 jed­nym z gości będzie Vin­cent Baker, autor Dogs in the Viney­ard, Apo­ca­lyp­se World, Mur­de­ro­us Ghosts i kil­ku innych oraz rewe­la­cyj­ny pro­jek­tant rewe­la­cyj­nych gier.

Komentarze: 5

Komentarze są wyłączone.

Nooo wła­śnie na to info cze­ka­łem, cho­ciaż moż­na było się domy­ślić że to będzie aku­rat Polcon.

Do AW ktoś musiał­by mnie prze­ko­nać, bo lek­tu­ra zosta­wi­ła raczej wra­że­nie, że gra jest prze­kom­bi­no­wa­na.

    A możesz roz­wi­nąć lub zadać pyta­nia, co wzbu­dza two­je wąt­pli­wo­ści? Jest szan­sa, że będę umia­ła odpo­wie­dzieć. Pod­ręcz­nik dokład­nie poda­je, jak grę nale­ży pro­wa­dzić i z doświad­cze­nia widzę, że jeśli się postę­pu­je zgod­nie z tym, to sama się pro­wa­dzi (tyl­ko trze­ba postę­po­wać zgod­nie z instruk­cją!). Sama lek­tu­ra może pozo­sta­wiać takie wra­że­nie, w koń­cu to 300 stron, ale dokład­nie masz tu opi­sa­ne: a) cze­go potrze­bu­jesz do gry, b) jak zro­bić pierw­szą sesję, c) jak się przy­go­to­wać do kolej­nych, d) jak zro­bić NPC‐ów, e) jak uczyć zasad itd. Co dla mnie wygod­ne, zro­bio­ne jest to tak, że mogę przej­rzeć dany frag­ment przed sesją, a na samej sesji korzy­stać tyl­ko z jed­nej (!) kart­ki z pomo­cą dla MC.

    Albo spo­tkaj mnie na kon­wen­cie lub gdzie indziej i umó­wi­my się na grę. Wyzy­wam cię 🙂

      Oba­wiam się, że w tej chwi­li trud­no by mi było się odnieść do kon­kret­nych jej ele­men­tów, bo prze­czy­ta­łem kawał­ka­mi dość daw­no temu.

      Jak dotrę na jakiś kon­went to fak­tycz­nie moż­na zagrać. W koń­cu gra jest taka popu­lar­na i kom­plet­nie ska­so­wa­ła kon­ku­ren­cję w 2010. Punk­to­wo chy­ba bez pre­ce­den­su.

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.