ENPeCki do twojej kampanii – jeden pomysł na minutę

 1. wyta­tu­owa­na naga bar­ba­rzyn­ka wal­czą­ca z demo­na­mi
 2. nie­śmia­ła mło­da cza­row­ni­ca i jej cho­wa­niec tygrys
 3. sprze­daw­czy­ni garn­ków, któ­ra nadal kocha swe­go męża do sza­leń­stwa
 4. dzie­się­cio­let­nia zagu­bio­na dziew­czyn­ka w tur­ku­so­wych trze­wi­kach
 5. sen­ty­men­tal­na ochro­niar­ka w tanim barze, zwra­ca­ją­ca się do wszyst­kich „kocha­nie”
 6. sta­ra wojow­nicz­ka wyru­sza na swo­ją ostat­nią wal­kę
 7. chłop­czy­ca kon­tak­tu­ją­ca się z ducha­mi poprzez koszu­lę zmar­łe­go bra­ta
 8. twar­da wiej­ska dziew­czy­na poszu­ku­ją­ca swo­jej sio­stry
 9. ucie­ki­nier­ka z wła­sne­go ślu­bu pra­cu­je w naj­lep­szej kuź­ni cesar­stwa
 10. mat­ka sprze­da­je infor­ma­cje, któ­re pod­słu­cha­ło / prze­chwy­ci­ło jej licz­ne potom­stwo
 11. pijacz­ka prze­pi­ja­ją­ca mają­tek swój i męża
 12. żoł­nier­ka prze­bra­na za chłop­ca
 13. wam­pi­rzy­ca zako­cha­na w śmier­tel­ni­ku
 14. cno­tli­wa przy­wód­czy­ni kró­lew­skiej gwar­dii
 15. łow­czy­ni nagród z bli­zną od pętli na szyi
 16. hie­na cmen­tar­na pra­cu­ją­ca na utrzy­ma­nie gro­mad­ki młod­sze­go rodzeń­stwa
 17. sta­tecz­na matro­na pro­wa­dzi salo­nik poke­ra dla wyż­szych sfer
 18. chłop­ka cał­ko­wi­cie pod­le­gła znacz­nie od niej młod­sze­mu mał­żon­ko­wi
 19. artyst­ka zbie­ra­ją­ca ludzi do stwo­rze­nia Żywej Rzeź­by
 20. ryzy­kant­ka zakła­da­ją­ca się o cokol­wiek
 21. sta­reń­ka nauczy­ciel­ka z olbrzy­mi­mi dłu­ga­mi – nikt nie wie za co
 22. żona ryba­ka, któ­ra porzu­ci­ła dzie­ci i zamor­do­wa­ła męża
 23. naiw­na ary­sto­krat­ka, któ­ra poma­ga ubo­gim
 24. weso­lut­ka zło­dziej­ka nie­my­ślą­ca o przy­szło­ści
 25. gru­ba han­dlar­ka wyśmie­wa­ją­ca chu­dziel­ców
 26. jowial­na prze­kup­ka rzu­ca­ją­ca zgni­ły­mi warzy­wa­mi w ludzi przy prę­gie­rzu
 27. kapłan­ka służ­bist­ka sprze­da­ją­ca praw­dzi­we reli­kwie
 28. cór­ka swo­je­go ojca, szcze­rze tym fak­tem ziry­to­wa­na
 29. kobie­ta, któ­ra przy­ję­ła nie­chęt­nie na sie­bie kobie­ce obo­wiąz­ki, „bo to słusz­ne”
 30. zama­sko­wa­na mści­ciel­ka krą­ży nocą po uli­cach mia­sta
 31. arche­oloż­ka z pasją poszu­ku­ją­ca mece­na­sa eks­pe­dy­cji w kra­ter wul­ka­nu
 32. wynio­sła cza­ro­dziej­ka noszą­ca kosz­tow­ne sza­ty, a każ­de nie wię­cej niż raz
 33. smut­na więź­niar­ka
 34. mistycz­ka roz­da­ją­ca ulot­ki o nie­ja­snej tre­ści (ale z pew­no­ścią nawo­łu­ją­ce do cze­goś)
 35. jed­no­rę­ka wete­ran­ka wie­lu wojen, dum­na
 36. sze­fo­wa gan­gu zbie­ra­ją­ca hara­cze od wszyst­kich prócz wła­ści­cie­lek łaź­ni
 37. wystar­czy, że zabi­je star­szą sio­strę i będzie pierw­sza do tro­nu
 38. łucz­nicz­ka ubra­na w skó­rę smo­ka zabi­te­go przez sie­bie
 39. kar­mią­ca pier­sią cza­row­ni­ca rzu­ca­ją­ca uro­ki
 40. sko­rum­po­wa­na straż­nicz­ka miej­ska
 41. adiu­tant­ka z miło­ścią wyko­nu­je wszyst­kie roz­ka­zy swo­jej pani
 42. cynicz­na księż­nicz­ka chce zro­bić dobry biz­nes z mał­żeń­stwa
 43. nie­ty­kal­na w radzie
 44. trę­do­wa­ta bez nosa, któ­ra zna całą histo­rię tego mia­sta
 45. zapła­ka­na pobi­ta żona szu­ka spra­wie­dli­wo­ści
 46. mil­czą­ca ere­mit­ka na słu­pie, do któ­rej tłu­my przy­cho­dzą po radę
 47. rewo­lu­cjo­nist­ka pory­wa­ją­ca wyso­ko posta­wio­ne oso­by dla oku­pu
 48. umie­ra­ją­ca w przy­tuł­ku śmier­dzą­ca żebracz­ka
 49. nie­na­wi­dzą­ca swo­jej pra­cy karcz­mar­ka
 50. wycho­wa­na na uli­cy dziew­czy­na roz­ma­wia z wró­bla­mi
 51. pogrą­żo­na w żało­bie lichwiar­ka

Dla tych, któ­re i któ­rzy dotar­li do koń­ca listy, If She Can See It, She Can Be It. Poznaj Jane:

Komentarze: 8

Komentarze są wyłączone.

Chciał­bym poznać motyw sto­ją­cy za stwo­rze­niem tej listy. Zary­zy­ku­ję stwier­dze­nie, że cho­dzi­ło o poka­za­nie, że kobie­ty (enpe­cet­ki) mogą być róż­ne na sesjach. Ale wolę się spy­tać.

Świet­na spra­wa, z chę­cią zasy­mi­lu­ję do swo­jej kam­pa­nii, dzię­ki 🙂

Doda­łam fil­mik z kam­pa­nii spo­łecz­nej „See Jane”

  Świet­ny post. Wrzu­cę sobie w zakład­ki. 🙂

  Ale kam­pa­nia spo­łecz­na sła­ba. Moż­na by było zro­bić iden­tycz­ną o chłop­cu (Meet John — a w tele­wi­zji sce­ny, jak zara­bia kasę, cho­dzi na sił­kę i takie tam). I obie były­by rów­nie nacią­ga­ne i wybiór­cze. To są ste­reo­ty­py któ­re prze­sta­ły być aktu­al­ne w mediach tak z dzie­sięć lat temu w ten spo­sób, że roz­my­ły się wśród innych ofe­ro­wa­nych ról.

  Also, nie, Jane nie może zostać pira­tem. Kow­boj­ką raczej też nie. 😉

  Myśla­łem, że fil­mik będzie czymś w sty­lu Only a Girl z X‐men Evo­lu­tion. 😉

   Ale kam­pa­nia spo­łeczna sła­ba. Moż­na by było zro­bić iden­tyczną o chłop­cu

   Nie, nie moż­na by. Z tego, co piszesz, widać, że nie zada­łeś sobie tru­du zapo­zna­nia się z tema­tem, więc pod­sy­łam lin­ka do rapor­tu z Geena Davis Insti­tu­te (tego od kam­pa­nii). Ste­reo­ty­py doty­czą­ce chłop­ców są inne, niż to przed­sta­wiasz. Patrz Raport, znaj­dziesz infor­ma­cję o tym na stro­nie 4.

   Co do Only a Girl z X‐men Evo­lu­tion: ja tu mówię o zróż­ni­co­wa­nym wyglą­dzie (i zaję­ciu) kobiet. Na wska­za­nym przez Cie­bie fil­mi­ku wszyst­kie kobie­ty mają taką samą figu­rę (róż­nią się jedy­nie kolo­rem wło­sów, bo nie rysa­mi twa­rzy) i co do jed­nej są sek­sow­ne i sek­sow­nie ubra­ne.

Świet­ne! Wycią­gną­łem z tego z miej­sca 5 BN‐ek do mojej kam­pa­nii mona­sty­ro­wej. Wiel­kie dzię­ki!

Lista jest sym­pa­tycz­na i któ­ryś pomysł na pew­no mi się kie­dyś przy­da, ale oso­bie wal­czą­cej o rów­no­upraw­nie­nie i par­ty­te­ty w pod­ręcz­ni­kach rpg wypa­da­ło­by chy­ba na co dru­giej pozy­cji dać męż­czy­znę (zwłasz­cza, że więk­szość tych ról jest uni­wer­sal­na i da się prze­ro­bić w sekun­dę), a nie two­rzyć coś tak jaw­nie sek­si­stow­skie­go.

  Cie­szą mnie gło­sy, że lista jest inte­re­su­ją­ca i przy­dat­na. Lista jest zaty­tu­owa­na „Enpec­ki to two­jej kam­pa­nii”, nie „ENPeC­ki i eNPe­Ce”. W sie­ci jest bar­dzo dużo mate­ria­łów z posta­cia­mi męski­mi (choć więk­szość z nich jest uni­wer­sal­na…), mi bra­ku­je nato­miast inte­re­su­ją­cych i bar­dziej zróż­ni­co­wa­nych posta­ci kobie­cych — moim celem było wyrów­na­nie tego bra­ku. W innych tek­stach z pew­no­ścią poja­wią się posta­cie prze­ciw­nej płci.

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.