Erpegowe techniki: fishing

Fishing to sym­pa­tycz­na i dość pro­sta tech­ni­ka, któ­ra pole­ga na tym, że MG zada­je współ­gra­czom otwar­te pyta­nia doty­czą­ce aktu­al­nej w fik­cji sytu­acji. W ten spo­sób MG zachę­ca gra­czy do wzię­cia udzia­łu w two­rze­niu ele­men­tów fik­cji. W pyta­niu zawar­te jest czę­sto jakieś zało­że­nie (pre­su­po­zy­cja), a gracz­ka / gracz w swo­jej odpo­wie­dzi mówi o oko­licz­no­ściach tego zało­że­nia.

Wcze­śniej ta tech­ni­ka poja­wi­ła się w Moun­ta­in Witch z 2005 roku, ostat­nio w Apo­ca­lyp­se World i róż­ne­go rodza­ju hac­kach opie­ra­ją­cych się na AW. Nie wiem, kie­dy i skąd ja się jej nauczy­łam, nie jest to zresz­tą istot­ne. Pew­nie wie­le moich kole­ża­nek i kole­gów sto­su­je ją w tej czy innej for­mie albo się z nią spo­tka­ło, wie­le z nich jed­nak jej nie zna: dla was wła­śnie jest ten tekst.
Kil­ka przy­kła­dów:

 • Prin­ce prze­ma­wia wła­śnie przed tłu­mem swych wyznaw­ców. Jej cia­ło zbro­czo­ne jest krwią, po tym jak pode­rżnę­ła jed­ne­mu z nich gar­dło. Orchid, jak się pozna­li­ście z Prin­ce?
 • Boo, przed two­im szpi­ta­li­kiem cze­ka trzech ludzi w mun­du­rach Nbe­ke. Czym pod­pa­dłaś same­mu wataż­ce?
 • Cybel­le, kie­dy szłaś przez targ, Look udał, że cię nie zauwa­ża. Dla­cze­go cię uni­ka?
 • Fido, co jest nie tak z jedze­niem, któ­re sprze­da­jesz?
 • Ham­mer, komu w swo­im gan­gu nie ufasz, Plo­ve­ro­wi czy Amni? Dla­cze­go uwa­żasz, że zdra­dzi?

Na naszą wir­tu­al­ną węd­kę łowi­my odpo­wie­dzi gra­czek i gra­czy. Ich odpo­wie­dzi są naszą inspi­ra­cją, pali­wem do impro­wi­za­cji, czymś, co może­my (i powin­ni­śmy!) wyko­rzy­stać od razu, już teraz! Pre­su­po­zy­cja to jakiś fakt w grze, któ­ry już zaist­niał, usta­wił postać w okre­ślo­ny spo­sób, jest to nie­odwo­łal­ne. Od gra­cza / gracz­ki zale­ży nato­miast odpo­wiedź, doda­nie kolej­nych fak­tów, wska­za­nie, co jest dla nich inte­re­su­ją­ce.

Boo, przed two­im szpi­ta­li­kiem cze­ka trzech ludzi w mun­du­rach Nbe­ke. Czym pod­pa­dłaś same­mu wataż­ce?
Wczo­raj przy­wle­czo­no do mnie Dog Heada, dziu­ra­we­go jak rze­szo­to, a ja odmó­wi­łam lecze­nia go.

Taka odpo­wiedź to zapro­sze­nie: gracz/ka sam/a daje mi pole do zada­nia kolej­nych pytań. Sam/a sta­wia postać w trud­nej sytu­acji i w świe­tle reflek­to­rów jed­no­cze­śnie. I to jest super.Mogę dostać też inną odpo­wiedź: „Za cho­le­rę nie wiem, cze­go ode mnie chcą. Nie wystar­czy, że grzecz­nie pła­cę haracz?”. Wyda­wa­ło­by się, że ta odpo­wiedź jest słab­sza. Ale nie jest, bo sta­ły się tu cie­ka­we rze­czy. Po pierw­sze, nie­za­leż­nie od odpo­wie­dzi, coś się wła­śnie wyda­rzy­ło. Może Boo rze­czy­wi­ście nic niko­mu nie zro­bi­ła, ale ludzie Nbe­ke i tak cze­ka­ją na nią na zewnątrz (to jest fakt). Po dru­gie, odpo­wiedź Boo powie­dzia­ła nam tro­chę o niej samej: że uczci­wie do tej pory opła­ca­ła się wataż­ce (to nowy fakt).  Zanim będę musia­ła zde­cy­do­wać, cze­go chce od niej Nbe­ke, minie jesz­cze kil­ka chwil.

Fishing jest szcze­gól­nie dobry przy impro­wi­za­cji, kie­dy nie pla­nu­je­my wyda­rzeń przed grą, nie mamy sce­na­riu­sza. Zada­wa­nie tego typu pytań po pierw­sze jest dobre na roz­pęd. Jeśli jesteś oso­bą, któ­rej trud­no jest impro­wi­zo­wać bez cze­go­kol­wiek na star­cie, fishing jest bar­dzo pomoc­ny, dzię­ki temu dosta­niesz coś, z czym będziesz mogła / będziesz mógł pra­co­wać. Oprócz tego fishing zwięk­sza wpływ graczy/ gra­czek na sesję, przy­zwa­la i zachę­ca do współ­pra­cy, rów­niej dzie­li wkład w sesję mię­dzy MG i gracz­ki / gra­czy.

Ta tech­ni­ka oczy­wi­ście dzia­ła nie tyl­ko w Apo­ca­lyp­se World, z któ­re­go wzię­łam imio­na i przy­kła­dy. Moż­na zasto­so­wać fishing pod­czas gry w innych sce­ne­riach i sys­te­mach:

 • Pod świą­ty­nią wła­śnie sprze­da­wa­ni są nie­wol­ni­cy. W tej chwi­li licy­to­wa­ny jest dro­gi ci męż­czy­zna. Kim on jest?
 • W pod­rzęd­nym barze przy­sia­da się do cie­bie dziew­czy­na o smut­nych oczach, któ­rej zwy­kle sta­rasz się uni­kać. Dla­cze­go jej uni­kasz?
 • Kie­dy cię zoba­czył, syn wodza zagryzł zęby, a jego kłyk­cie pobie­la­ły zaci­śnię­te na głow­ni mie­cza. Co mu zro­bi­łaś?
 • Sym­bol na jej suk­ni jest taki sam jak na two­im ubra­niu – co on ozna­cza?
 • Tutej­szy mag nigdy nie przyj­mu­je zapła­ty w pie­nią­dzach. Cze­go sobie życzy za swo­je usłu­gi?

Komentarze: 6

Komentarze są wyłączone.

Pew­na miła oso­ba zwró­ci­ła moją uwa­gę, że war­to wspo­mnieć też o Lady Black­bird (2009, pol. 2012), sko­ro ta gra zosta­ła wyda­na po pol­sku. W LB fishing jest poda­ny jako spo­sób pro­wa­dze­nia tej gry.

A co z odpo­wie­dzią : „Nie wiem. Ty jesteś MG, ty wymyśl”? 🙂

  Nie wiesz, dla­cze­go jesteś ści­ga­ny? To żaden pro­blem. Wła­śnie usta­li­łeś kolej­ny fakt, czy­li „postać jest ści­ga­na, ale nie wie, za co”. Mogę pomy­śleć o tym, że zro­bi­łeś coś pod domi­na­cją, że zro­bił to ktoś podob­ny do cie­bie itd.

  A jeśli cho­dzi ci o „ty wymyśl, nie zamie­rzam dokła­dać nic do gry” — to cóż, na brak chę­ci współ­pra­cy pomo­że tyl­ko roz­mo­wa z współ­gra­czem, z ewen­tu­al­nym rozej­ściem się. Pyta­nia nie żąda­ją wysu­bli­mo­wa­nej odpo­wie­dzi, chwi­la odpo­wie­dzi nie jest męczą­ca, pra­wie wszyst­ko wcho­dzi i pasu­je. A jak gracz nie chce dookre­ślić fak­tów na temat swo­jej posta­ci, to ryzy­ku­je, że to, co wymy­śli MG, będzie faj­ne dla MG zamiast dla gra­cza.

  Ach, i przy oka­zji: to jest pyta­nie do posta­ci, nie do gra­cza 🙂

Taki spo­sób gra­nia dosko­na­le kształ­tu­je 1) samą roz­gryw­kę, uczest­ni­cy czu­ją, że są w tym świe­cie i on żyje, bo w koń­cu sami go kształ­tu­ją

2) roz­wi­ja nasze um. inter­per­so­nal­ne (sztu­ka zada­wa­nia pytań to bar­dzo trud­na rzecz i trze­ba ją ćwi­czyć i ćwi­czyć 😉

[…] pró­bą zmie­rze­nia się z Apo­ca­lyp­se Engi­ne inaa Har­per sty­le. Pole­cam przy tym tekst o węd­kar­stwie na […]

[…] / Mon­ster­he­arts – dwie wspa­niałe gry, mnó­stwo tech­nik (pisa­łam nie­dawno o fishin­gu). War­to dostrzec, jak ten sam rdzeń mecha­niczny prze­kłada się na inną fik­cję, inne […]

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.