FATE: Ms. Male Character

+Geof­frey McVey o posta­ciach kobie­cych w grach:

Nie komen­to­wa­łem ostat­nie­go odcin­ka Tro­pes vs. Women in Video Games (Ms. Male Cha­rac­ter), ale pod­czas jed­nej z roz­mów z +Dym­ph­na C. ude­rzy­ło mnie, że jest dobry spo­sób, jak wyja­śnić to erpe­gow­com.

Wyobraź sobie, że two­rzysz postać do FATE.

Jeśli two­ja postać jest płci męskiej, wybierz Kon­cep­cję posta­ci, a póź­niej trzy Aspek­ty, żeby dookre­ślić, kim jesteś. Masz tu cał­ko­wi­tą dowol­ność.

Jeśli two­ja postać jest płci żeń­skiej, two­ja Kon­cep­cja to „Kobie­ta”. Co naj­mniej jeden z two­ich Aspek­tów musi być zwią­za­ny z two­im wyglą­dem, dru­gi okre­ślać two­ją rela­cję z męską posta­cią. Ostat­ni będzie okre­śla­ją­cą cię cechą.

Jeśli two­rzysz posta­cie kobie­ce, prze­ska­nuj je powyż­szym testem. Jeśli postać kobie­ca jest opi­sy­wal­na w powyż­szy spo­sób, to brak­nie jej głę­bi i mała szan­sa, że zosta­nie zapa­mię­ta­na — a mało któ­ry Mistrz Gry (czy Mistrzy­ni Gry) chce, żeby jego NPC‐e byli dwu­wy­mia­ro­wi. O two­rze­niu kobie­cych posta­ci pisa­łam też tutaj, a 50 przy­kła­do­wych moż­na zna­leźć tu.

[Dzię­ku­ję Geoffrey’owi McVey za zgo­dę na prze­tłu­ma­cze­nie tego tek­stu].

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.