Game Chef 2015 Edycja Polska

Dziś o pół­no­cy wystar­to­wa­ła kolej­na edy­cja kon­kur­su na grę Game Chef. Podob­nie jak w zeszłym roku mamy moż­li­wość wzię­cia udzia­łu w pol­skiej edy­cji kon­kur­su.

Tego­rocz­ny temat prze­wod­ni to: Inna publicz­ność [A dif­fe­rent audien­ce], czy­li pró­ba zmie­rze­nia się z defi­ni­cją odbior­cy.

Tego­rocz­ne skład­ni­ki: porzu­cić [aban­don], waż­ka [dra­gon­fly], bez­ruch [stil­l­ness], sen [dre­am].

Czas na napi­sa­nie gry jest do pół­no­cy 21 czerw­ca.

Miej­scem na dys­ku­sje doty­czą­ce pro­jek­to­wa­nia kon­kur­so­wych gier moż­na pro­wa­dzić na FB i G+:

Ofi­cjal­na stro­na pol­skiej edy­cji: http://​game​chef​.gry​-fabu​lar​ne​.pl/ , tam też wysy­ła się zgło­sze­nia goto­wych gier.

I myślę, że war­to. Nie­daw­no mia­łam oka­zję wziąć udział w 200 Word RPG Chal­len­ge, kon­kurs na napi­sa­nie gry na 200 słów i oprócz widocz­nych efek­tów w posta­ci gry, spo­ro dało mi to doświad­cze­nia (powo­li ukła­dam sobie wpis na ten temat). Nie mówiąc o tym, że ukoń­cze­nie gry samo w sobie daje mnó­stwo do poczu­cia zaje­bi­sto­ści. Spró­buj­cie!

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.