Gustowny, acz dziwaczny dodatek

Ser­decz­nie dono­szę, że tek­sty Kami­la, moje­go part­ne­ra w Bestii, sta­ły się czę­ścią Oddi­tio­nal mate­rials — antologii‐rozwinięciu do Into the Odd Chri­sa McDo­wal­la. Cie­szę się i gra­tu­lu­ję. Swo­ją dro­gą w samym Into the Odd zna­la­zło się kil­ka jego ilu­stra­cji.

OdditionalOprócz Kami­lo­wych: przy­go­dy In search of Sam­son AubreyOddbits — zbio­ru dzi­wacz­nych istot, miejsc i wyda­rzeń (np. Devil’s Balls — naj­po­tęż­niej­szy deszcz mete­ory­tów) — w zbior­ku zna­la­zły się tak­że 3 hac­ki: waria­cja Eri­ca Nie­uda­na na fan­ta­sy na kla­sycz­ne dede­ki, Maze Rats Bena Mil­to­na (awan­tur­ni­cy bez gro­sza szu­ka­ją zło­ta i chwa­ły) i Seana Smi­tha lon­dyń­ski cyber­punk (z opcją gra­nia gru­pą stró­żów pra­wa). Do tego wszyst­kie­go przy­go­da Eri­ca Nie­uda­na, magicz­ne przed­mio­ty Brian Wille’a i mnó­stwo loso­wych tabe­lek, jak przy­sta­ło na grę wywo­dzą­cą się z nur­tu OSR.

PDF i druk (mini­mum koszt druku+wysyłka) dostęp­ne na Dri­ve­Th­ru w sys­te­mie Pay What You Want.

 

 

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.