Kolorowe kostki, kolorowe kamyczki

[To jest wpis archi­wal­ny]

Na sesję bio­rę kamie­nie do go. Kolor jest waż­ny: bia­łe jako Dra­ma, Fuk­sy, Grosz­ki dla Boha­te­rów. Czar­ne dla MG: każ­dy kolej­ny w misecz­ce to kolej­na run­da zło­wiesz­cze­go rytu­ału, kolej­na ofia­ra nie­uga­szo­ne­go poża­ru.
War­ham­me­rze kamy­ki do go są łatwe do zli­cza­nia obra­żeń — hitów ma tutaj boha­ter led­wie kil­ka­na­ście. Gdy­by to był Wam­pir, dla krwi pew­nie były­by lep­sze czer­wo­ne coun­ter­ki.

Na sesję kolo­ro­we kost­ki: do Dogs in the Viney­ard nada­dzą się czar­ne k10 jako Demo­nic Influ­en­ce — ciem­ność sama się obja­wi boha­te­rom.

Pod War­ham­me­ra mam spa­ro­wa­ne k10 — pro­cen­tów­kę i dzie­siąt­kę — każ­dy kom­plet w innym kolo­rze: rzu­ca­nie za gru­pę jest szyb­sze i łatwiej­sze

PS. Na sesję bio­rę też goban. Robi za siat­kę bitew­ną — co za pro­fa­na­cja:)

Komentarze: 3

Komentarze są wyłączone.

Zdzi­wię cię, ale myśla­łem nad tym by użyć Go do sesji, z tych samych wzglę­dów. Powstrzy­ma­ła mnie jedy­nie cena porząd­ne­go zesta­wu. Dla­te­go uży­wam zesta­wu poke­ro­we­go z żeto­na­mi i sza­chy. Nikt nie powie­dział, że sta­rych gier nie wol­no wyko­rzy­sty­wać do nowych celów. Aby tyl­ko ich nie nisz­czyć. Poza tym, nic nie zastą­pi miny gra­czy widzą­cych jak przed sesją roz­kła­dam sza­chow­ni­ce i usta­wiam pion­ki. Ten wymiar sym­bo­licz­ny. Żeto­ny poke­ro­we są już bar­dziej popu­lar­ne w RPG.

podo­ba mi się ten pomysł z wyko­rzy­sty­wa­niem kamy­ków, mam wra­że­nie, że motyw z tymi kamy­ka­mi będzie o wie­le lep­szy, niż zapi­sy­wa­nie róż­nych rze­czy na kar­cie posta­ci, itp. Takie kamy­ki moc­niej pobu­dza­ją wyobraź­nie, zwłasz­cza te, któ­re jako mg będę „zło­wiesz­czo” dokła­dać do mojej puli.
bar­dzo dobry pomysł

Przy­po­mnia­ło mi się. John Wick też pisał o podob­nych meto­dach z tym, że zale­cał uży­wa­nie meta­lo­wej miski. Dźwięk wpa­da­ją­cych znacz­ni­ków (u nie­go kostek) sku­tecz­nie wpro­wa­dzał atmos­fe­rę nie­pew­no­ści i budził znu­dzo­nych gra­czy. 😉

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.