Małpki bonobo — gra towarzyska

Jesteś małp­ką bono­bo. Wybierz lub wylo­suj swo­ją płeć (samica/ samiec).

Jed­na z mał­pek opi­su­je sytu­ację. Mówi, gdzie jeste­śmy, co widzi­my, co jest dooko­ła. Wszyst­kie małp­ki są w oko­li­cy.

Od lewej po kolei małp­ki mówią, gdzie są w tej sce­ne­rii. Potem pierw­sza małp­ka mówi, co robi oraz zagry­wa kar­tę, mówiąc gło­śno jej nazwę. Gdy zagry­wa kar­tę na innej małp­ce, ta małp­ka mówi, co robi. Gdy małp­ka zagry­wa kar­tę „Mastur­bu­ję się”, jako następ­na będzie opo­wia­da­ła małp­ka jej lewej.

Masz 5 kart. Użyj dowol­nej z nich, gdy:

 • witasz się z inną małp­ką
 • jesteś zła
 • jesteś zde­ner­wo­wa­na
 • nudzisz się
 • dosta­niesz coś od innej małp­ki
 • chcesz dostać coś od innej małp­ki
 • cie­szysz się z cze­goś
 • bawisz się
 • inna małp­ka cię ude­rzy
 • inna małp­ka jest smut­na.

Kar­ty to:

 • upra­wiam seks twa­rzą w twarz
 • upra­wiam seks od tyłu
 • pocie­ram geni­ta­lia innej małp­ki
 • cału­ję (geni­ta­lia, usta) innej małp­ki
 • mastur­bu­ję się.

Nie możesz użyć 2 razy pod rząd tej samej kar­ty.
Jeże­li jesteś małp­ką, któ­ra od dłuż­sze­go cza­su nie zagry­wa­ła kar­ty, powiedz, że jesteś smut­na.
Jeże­li któ­raś małp­ka od dłuż­sze­go cza­su nie zagry­wa­ła kar­ty, zagraj na nią kar­tę.

Przy­kła­do­we wyda­rze­nia począt­ko­we:

 • małp­ka ma owo­ce
 • małp­ki zna­la­zły kopiec ter­mi­tów
 • chcesz upra­wiać seks z inną małp­ką
 • opie­ku­jesz się nie­sfor­nym dziec­kiem
 • małp­ki chcą przejść przez stru­myk.

Wię­cej o bono­bo:

Komentarze: 8

Komentarze są wyłączone.

Praw­dę mówiąc, gra brzmi jak „Fluf­fy­bun­ny” Ario­cha.

Zdrob­nie­nie „małp­ka” w połą­cze­niu z orgia­stycz­nym sek­sem brzmi… dziw­nie, powiedz­my.

  Autor­ką i auto­rem Fluf­fy Bun­ny są Emi­ly Care Boss i Ben Leh­man. Gra była jed­ną z inspi­ra­cji.

  Co do orgia­stycz­ne­go sek­su: rese­arch wska­zu­je, że w przy­pad­ku mał­pek bono­bo seks nie trwa zbyt dłu­go: czę­sto ok. 5 – 10 minut przy aktyw­no­ściach zwią­za­nych z jedze­niem, a kilka‐kilkanaście sekund gdy słu­ży roz­ła­do­wa­niu napię­cia.

Bono­bo to nie małp­ki, tyl­ko szym­pan­sy karłowate‐ to jak pomy­lić samo­chód z cię­ża­rów­ką (no prze­cież oba mają koła i sil­nik).

http://​en​.wiki​pe​dia​.org/​w​i​k​i​/​B​o​n​obo

  Doczy­ta­łam ten fakt (lin­ku­ję do tej samej wiki­pe­dii, co ty) — ponie­waż jed­nak gra jest zaba­wą towa­rzy­ską, zde­cy­do­wa­łam się na uży­cie okre­śle­nia „małp­ki” (zdrob­nie­nie ma wska­zy­wać na potocz­ne uży­cie tego sło­wa). Przy oka­zji: nie uda­ło mi się zna­leźć roz­róż­nie­nia w języ­ku pol­skim mię­dzy „mon­key” a „ape” (jeśli potra­fisz wska­zać, będę zobo­wią­za­na, a gra tyl­ko na tym zyska).

Mon­key — „mał­pa” , Ape — „mał­pa człe­ko­kształt­na”

Jakoś te małp­ki dla mnie są zbyt indie.
Ja bym to zhac­ko­wał na spo­łecz­ność… Dro­wów!
Przy czym spo­ro mecha­ni­zmów i zagrań prze­niósł.
Do tego dodał ele­men­ty rever­se dun­ge­on, gdzie to gra­cze dro­wy bro­nią się przed inwa­zją poszu­ki­wa­czy przy­gód, albo przy­wo­łu­ją demo­ny z otchła­ni by zapew­nić odpo­wied­nią tech­no­lo­gię ciepl­ną…

Ja bym w to zagrał, lubię nowe pomy­sły (cho­ciaż sam pomysł jest … nie­co­dzien­ny). Jed­nak dalej nie podo­ba mi się nazwa „małp­ki” dla szym­pan­sów Bono­bo, może „szym­pan­si­ki”?

(jak wyżej pisa­ła tyl­da „ape”- szympans/małpa człe­ko­kształt­na)

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.