Martwe oczy, sztuczne zęby

Uwiel­biam auto­bu­so­we roz­mo­wy z Kami­lem. Pod­czas jed­nej z nich, w tym przy­pad­ku był to dojazd na ZjA­Vę, wypącz­ko­wał nam pomysł na grę — dosłow­nie kil­ka dni przed RNI4. Taki deadli­ne to dobra oka­zja, żeby pro­jekt ukoń­czyć zamiast zosta­wiać roz­grze­ba­ny.

Oto, Sza­now­ni Pań­stwo, Mar­twe oczy, sztucz­ne zęby — nasza wspól­na gra o tym, co się dzie­je, gdy jasz­czu­ry z kosmo­su wymy­śla­ją kolej­ną rekla­mę.

Martwe oczy, sztuczne zęby

Komentarze: 1

Komentarze są wyłączone.

[…] „Zło­to­usty” (3. miej­sce) autor­stwa Macie­ja „Aureu­sa” Gaj­zle­ro­wi­cza oraz „Mar­twe oczy, Sztucz­ne zęby” (4. miej­sce) auto­stwa Kami­la Węgrzy­no­wi­cza i Alek­san­dry […]

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.