Miłość, śmierć i arbuzy [Wpis gościnny]

Miej­sce: wypeł­nio­ny arbu­za­mi kon­te­ner na stat­ku pły­ną­cym do Para­gwa­ju (jeśli ktoś z gra­ją­cych pocho­dzi z Para­gwa­ju, wybierz­cie inny kraj)

Gra dla dwóch lub wię­cej osób, oso­by gra­ją­ce odgry­wa­ją sie­bie

Sytu­acja począt­ko­wa: jed­no z was popeł­ni­ło mor­der­stwo i z jakie­goś powo­du wszy­scy posta­no­wi­li­ście scho­wać się w kon­te­ne­rze na stat­ku do Para­gwa­ju. Praw­do­po­dob­nie jed­no z was czu­je miłość do kogoś z gru­py. (Uwa­ga: nie musi być to praw­dzi­we uczu­cie spo­za gry)

Przy­go­to­wa­nia: nary­suj­cie lub wyznacz­cie pro­sto­kąt o wymia­rach 2 na 3 metry. To jest wasza prze­strzeń do gry. Usiądź­cie w niej. Nie może­cie jej opu­ścić do koń­ca gry. Wylo­suj­cie, któ­re z was popeł­ni­ło mor­der­stwo, ale nie sta­raj­cie się usta­lać wię­cej — niech to wyj­dzie z roz­gryw­ki.

Roz­gryw­ka odby­wa się w turach. W swo­jej turze oso­ba gra­ją­ca wybie­ra jed­ną z opcji:

  • upra­wiasz seks na arbu­zach (wybierz osobę/osoby z któ­ry­mi chcesz upra­wiać seks; opisz­cie jak go upra­wia­cie i co wte­dy czu­je­cie lub myśli­cie. Oso­ba, któ­ra zosta­ła wybra­na, może odmó­wić upra­wia­nia sek­su — wte­dy sce­na może być kon­ty­nu­owa­na jako roz­mo­wa);
  • masz halu­cy­na­cje o śmier­ci, Para­gwa­ju lub arbu­zach (możesz opo­wie­dzieć w sce­nie swo­je halu­cy­na­cje, ale możesz też dać  osoby/postacie z halu­cy­na­cji do odgry­wa­nia innym oso­bom gra­ją­cym);
  • roz­ma­wiasz o śmier­ci, miło­ści, Para­gwa­ju lub arbu­zach (zazwy­czaj każ­da oso­ba może włą­czyć się do roz­mo­wy);
  • wygła­szasz mono­log o śmier­ci, miło­ści, Para­gwa­ju lub arbu­zach (nikt ci nie prze­szko­dzi, ale sta­raj się nie prze­dłu­żać);
  • oka­zu­jesz komuś miłość (wybierz jed­ną oso­bę i okaż jej uczu­cie i tro­skę);
  • zabi­jasz (wybierz jed­ną oso­bę i opisz jak ją zabi­jasz — trzy­maj się fak­tów i  moż­li­wo­ści usta­lo­nych w fik­cji; inne oso­by mogą ci przeszkodzić/dołączyć się/ingerować — wte­dy one opi­su­ją, co robią).

Wszyst­kie oso­by muszą roze­grać co naj­mniej jed­ną turę. Poźniej dowol­na oso­ba może zakoń­czyć grę, mówiąc, że sta­tek przy­był do Para­gwa­ju.

Zasa­da opcjo­nal­na: ustal­cie, ile cza­su chce­cie grać w Miłość, śmierć i arbu­zy, i zakończ­cie grę, gdy minie ten okres cza­su.

Komentarze: 2

Komentarze są wyłączone.

Jeże­li o mnie cho­dzi, to gra z gatun­ku obok któ­rej prze­cho­dzę obo­jęt­nie.

Ten wyżej ano­nim to ja, tyl­ko coś się wylo­go­wa­ło 🙂

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.