naked​fe​ma​le​giant​.pl

Prze­no­szę blo­ga na nową dome­nę, czy­li naked​fe​ma​le​giant​.pl. Pro­szę oso­by, któ­re śle­dzą moje­go blo­ga, o uak­tu­al­nie­nie infor­ma­cji. (Obec­ny adres będzie dzia­łał jesz­cze 2 dni i w tym cza­sie powin­na uru­cho­mić się nowa dome­na).

Komentarze: 1

Komentarze są wyłączone.

Dzię­kuję Setha­rie­lowi za pomoc przy prze­no­si­nach blo­ga.

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.