Napędzane apokalipsą

Pod­czas ZjA­vy popro­wa­dzi­łam pre­lek­cję o hac­kach na Apo­ca­lyp­se World. Poni­żej pre­zen­ta­cja.

Uwiel­biam ten moment, gdy po 300‐stronicowym Apo­ca­lyp­se World i 400‐stronicowym Dun­ge­on World, wycią­gam Nano­world na wizy­tów­ce.

Na temat hac­ków pole­cam też panel pro­wa­dzo­ny przez Pete’a Fig­tree na temat two­rze­nia hac­ków. Gość­mi są: Adam Koebel i Sage LaTor­ra (Dun­ge­on World), Gre­gor Vuga (Sagas of the Ice­lan­ders), John Har­per (Ghost Lines, Ghost/Echo), Joh­na­than Wal­ton.

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.