Napisz grę w 10 dni: Game Chef 2013

W maju odbę­dzie się kon­kurs Game Chef na napi­sa­nie gry ana­lo­go­wej. Tekst musi przed­sta­wiać przy­naj­mniej pierw­szą gry­wal­ną wer­sję gry. Kon­kurs zachę­ca do two­rze­nia gier nie­stan­dar­do­wych, nie­ba­nal­nych, prze­kra­cza­ją­cych gra­ni­ce tego, co wymy­ślo­no do tej pory, co zna­my pod nazwą gry. Istot­nym ele­men­tem kon­kur­su (jak w poprzed­nich latach) są 4 ele­men­ty, któ­re nale­ży zin­ter­pre­to­wać i zawrzeć w tek­ście, oraz ogra­ni­cze­nie do mak­sy­mal­nie 4000 słów. Nie­za­leż­nie od tego, kto wygra, praw­dzi­wy­mi wygra­ny­mi są te oso­by, któ­rym uda się grę ukoń­czyć.

Ele­men­ty zosta­ną ujaw­nio­ne 17 maja.

Na ten kon­kurs powsta­ły pierw­sze edy­cje takich gier, jak Pola­ris (Ben Leh­man), Sign in Stran­ger (Emi­ly Care Boss), Tooth & Claw (Jared A. Soren­sen), Moun­ta­in Witch (Timo­thy Kle­inert), In Betwe­en (Dan McKen­na), Duran­ce (Jason Mor­ning­star).

Game Chef to kon­kurs z dzie­się­cio­let­nim sta­żem (od 2002 roku). Obec­na edy­cja pro­wa­dzo­na przez Joego Mcdald­no (Mon­ster­he­arts, Rib­bon Dri­ve)  jest edy­cją pię­cio­ję­zycz­ną (może w przy­szłym roku będzie też edy­cja pol­ska?). Zeszło­rocz­ną edy­cję wygra­ła gra 90 minut napi­sa­na przez Mat­teo Turi­nie­go. Gra Łuka­sza Gar­czew­skie­go Lies of Pas­sa­ge dosta­ła się do fina­łów.

Idea Game Che­fa sta­ła u pod­staw stwo­rze­nia pol­skie­go Niby­kon­kur­su.

EDIT: Na swo­im blo­gu Adrian Kuc wyra­ził wąt­pli­wość, że okre­śle­nie gry ana­lo­go­we jest nie­za­sad­ne i że nale­ży tłu­ma­czyć go jako gry tra­dy­cyj­ne. Tekst na stro­nie kon­kur­su wyraź­nie wska­zu­je jed­nak w pierw­szym aka­pi­cie na swo­ją inten­cję: ma na myśli grę nie­elek­tro­nicz­ną i w tym sen­sie „tra­dy­cyj­ną”. Jed­nak uży­cie tego ter­mi­nu rodzi dwie kom­pli­ka­cje. Raz, gra tra­dy­cyj­na w odnie­sie­niu do RPG ozna­cza rów­nież grę main­stre­amo­wą (czy­li jeden ter­min na dwa zja­wi­ska), dwa, pol­skie brzmie­nie przy­wo­łu­je tra­dy­cję, to, co zasta­ne, sta­łe i nie­zmien­ne — i w tym sen­sie uży­cie tego ter­mi­nu było­by nie­for­tun­ne, sko­ro kon­kurs zachę­ca do zerwa­nia z tra­dy­cją wła­śnie.

EDIT2: Poja­wi­ła się wła­śnie lista skład­ni­ków.

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.