Nie będzie mnie na sesji! Co robić?

Zda­rza się cza­sem tak, że gru­pa, któ­ra regu­lar­nie gra w dłuż­szą lub krót­szą kam­pa­nię, ma pro­ble­my zebrać się w kom­ple­cie. Cza­sem moż­na gra­nie odło­żyć w cza­sie, ale jeśli taka sytu­acja powta­rza się czę­ściej, poja­wia się chęć na grę w okro­jo­nym skła­dzie – gra w trzy oso­by (przy dwóch oso­bach lepiej zagrać w coś zapro­jek­to­wa­ne­go dla dokład­nie tylu osób) nadal ma sens. Zazwy­czaj musi­my roz­wią­zać pro­blem, co zro­bić z posta­cią gra­cza czy gracz­ki, któ­rych nie będzie na sesji. Poniż­sze roz­wią­za­nia mogą być łatwiej apli­ko­wal­ne do gier z tra­dy­cyj­nym podzia­łem MG‐gracze oraz try­bem, gdzie sku­pia­my się na przy­go­dach, a nie na życiu pomię­dzy nimi.

Moż­li­we roz­wią­za­nia:

1. Inny gracz przej­mu­je tę postać / MG przej­mu­je tę postać

Gdy wie­cie, że kogoś może zabrak­nąć, wspól­nie z tą oso­bą omów­cie (choć­by tele­fo­nicz­nie, mailo­wo), jakie są kom­pe­ten­cje zastęp­czy­ni / zastęp­cy. Czy postać może zgi­nąć / być ran­na? Jak mniej wię­cej nale­ży nią kie­ro­wać? Weź­cie pod uwa­gę, że ta oso­ba będzie musia­ła odpo­wia­dać za mecha­ni­kę dodat­ko­wej posta­ci i może to być obcią­ża­ją­ce i/lub być wyzwa­niem dla niej. Waż­ne: zastęp­czy­ni powin­na być uczci­wa wobec gracz­ki, posta­ci, fik­cji, zasad gry.

2. Boha­ter ma inne zaję­cia

Postać zosta­je wyklu­czo­na z przy­go­dy przez jakiś wypa­dek loso­wy: jest cho­ra, wyje­cha­ła gdzieś, ma waż­ne spra­wy na mie­ście, zaj­mu­je się czymś nie­istot­nym albo robi coś, czym nor­mal­nie zaj­mu­je się poza przy­go­da­mi (np. rato­wa­niem swo­je­go mał­żeń­stwa).

Dobrze jest ten ele­ment wpro­wa­dzić póź­niej lub wcze­śniej (gdy gracz wró­ci do gry) w jakiś spo­sób do fik­cji. Pew­nym pro­ble­mem może być to, że wpro­wa­dze­nie tej posta­ci do gry może wyma­gać bar­dziej lub mniej szcze­gó­ło­we­go uza­sad­nie­nia fabu­lar­ne­go (a nie zawsze chce­my się na tym sku­piać). Sta­raj­cie się, żeby powód wyklu­cze­nia był łatwy do zaak­cep­to­wa­nia przez gra­cza / gracz­kę.

3. Postać poja­wia się, jest opi­sy­wa­na, ale jej dzia­ła­nia nie mają wpły­wu na fik­cję: ata­ku­je kobol­dy, ale ich nie tra­fia, a kobol­dy rewan­żu­ją się jej tym samym.

W tej sytu­acji gracz może włą­czyć się do gry w dowol­nym momen­cie, pro­ble­mem może być mała wia­ry­god­ność (w koń­cu postać na nic nie ma wpły­wu) i / lub poczu­cie nie­kom­pe­ten­cji posta­ci

4. Kame­ra nie obej­mu­je posta­ci

Postać nie jest opi­sy­wa­na. Teo­re­tycz­nie jest gdzieś w oko­li­cy, ale nie defi­niu­je się tego. Praw­do­po­dob­nie podró­żu­je z gru­pą, ale trak­tu­je się ją jako nie­do­stęp­ną: nie moż­na jej na przy­kład wysłać na prze­szpie­gi. Korzy­ścią jest to, że postać w dowol­nym momen­cie może się poja­wić w fik­cji jako dzia­ła­ją­ca.

5. Postać wyko­nu­je questa

Quest jest powią­za­ny i istot­ny dla sce­na­riu­sza. Gdy­by gracz był na sesji, mógł­by się tym zająć jakiś BN lub gru­pa musia­ła­by się roz­dzie­lić. Na następ­nej sesji gracz dosta­je infor­ma­cję, co osią­gnę­ła jego postać, a on może to bar­dziej szcze­gó­ło­wo opi­sać.

6. Postać była nie­obec­na

MG koń­czy sesję clif­fhan­ge­rem. Na następ­nej sesji jej postać nagle poja­wia się w oko­li­cy BG, a gracz­ka przed­sta­wia (być może z pomo­cą pozo­sta­łych gra­czek, któ­re wie­dzą dokład­niej, co się dzia­ło na sesji i co będzie bar­dziej spój­ne), co jej postać robi­ła w tym cza­sie.

Uwa­ga: To dzia­ła dobrze wte­dy, gdy masz / macie pew­ność, że gracz­ka będzie na kolej­nej sesji.

Moż­li­wo­ści jest wie­le, z każ­dą z nich wią­żą się inne kon­se­kwen­cje. War­to dosto­so­wać ten wybór do pre­fe­ren­cji gru­py, oko­licz­no­ści wypad­nię­cia gra­cza oraz kon­kret­nej gry.

Dzię­ku­ję MaW­ro za inspi­ra­cję.

Komentarze: 1

Komentarze są wyłączone.

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.