Nostalgia za Warhammerem, cz. 1

Dopa­dła mnie nostal­gia za War­ham­me­rem. War­ham­me­rem, w jakie­go nigdy nie gra­łam, War­ham­me­rem z moich wyobra­żeń. Takim‐jaki‐powinien‐być.

Miła focz­ka ma swo­je­go War­ham­me­ra, tro­chę inne­go niż ja. Z naszych połą­czo­nych mocy powstał nowy War­ham­mer. Na sil­ni­ku Apo­ca­lyp­se World.

Nasz War­ham­mer powi­nien mieć małe nie­miec­kie mia­stecz­ka z dom­ka­mi z muru pru­skie­go. Powi­nien mieć zło­dziei, żebra­ków, nie­ro­bów i robot­ni­ków, któ­rzy dają tu sobie radę (albo nie). Ludzie są prze­kup­ni (por. WFRP, ed pol, s. 69) i kłam­li­wi, kla­sa spo­łecz­na jest bar­dzo waż­na (Gale­ria Boha­te­rów, s.15). Cho­dzi o prze­trwa­nie — i taniec, i śpiew. A Cha­os jest odle­głym zagro­że­niem i poku­są.

Cechy

prze­moc, spryt, prze­trwa­nie, cha­os, kla­sa spo­łecz­na.

Prze­paść spo­łecz­na to róż­ni­ca mię­dzy kla­sa­mi spo­łecz­ny­mi.
Przy­kład: Żebracz­ka (kla­sa społ. -2) pró­bu­je wymu­sić cału­sa na prze­cho­dzą­cym szlach­ci­cu (kla­sa społ. +2), co ozna­cza, że rzu­ca na -4. Jeśli nie uda jej się wyplą­tać z całej sytu­acji, będzie­my mogli rzu­cać w nią pomi­do­ra­mi na ryn­ku.

Ruchy podstawowe

dzia­ła­nie pod pre­sją (+prze­trwa­nie), zagroź prze­mo­cą (+prze­moc), przej­mij siłą (+prze­moc) [jak w Apo­ca­lyp­se World]

Kie­dy prze­ku­pu­jesz kogoś lub mani­pu­lu­jesz, rzuć+przepaść spo­łecz­na. Możesz wydać karl‐franze, by dodać 1 za 1 do rzu­tu (max +3). Postać nie­za­leż­na w przy­pad­ku suk­ce­su popro­si cię o coś i jeśli obie­casz, zro­bi to, co chcesz.
Na 10+ tyl­ko tyle. Czy zro­bisz to póź­niej, to two­ja spra­wa (i kon­se­kwen­cje).

Na 7 – 9 ona wybie­ra:

 • dorzuć jesz­cze 1karl‐franza
 • wisisz przy­słu­gę
 • już teraz daj jej gwa­ran­cję speł­nie­nia obiet­ni­cy.

W przy­pad­ku poraż­ki zła­pa­no cię z ręką w noc­ni­ku.

czy­ta­nie sytuacji/osoby, rzuć+spryt (+1 gdy wyko­rzy­stu­jesz odpo­wiedź MC) [podob­nie jak w AW]:

 • na co muszę zwró­cić uwa­gę?
 • co jest naj­więk­szym zagro­że­niem w tej sytu­acji?
 • cze­go on/ona/ono chce, żebym zrobił/a
 • jak mogę się wywi­nąć
 • jak wejść do/ wyjść z?
 • czy ta oso­ba mówi praw­dę?
 • kto kon­tro­lu­je sytu­ację?

Ruchy dodatkowe

Kie­dy nie masz pie­nię­dzy i pró­bu­jesz prze­żyć, powiedz MC, w jaki despe­rac­ki spo­sób chcesz zaspo­ko­ić swo­je pod­sta­wo­we potrze­by i rzuć+przetrwanie. Na 10+wybierz 2, na 7 – 9 wybierz 1:

 • nie cier­pisz z gło­du (w prze­ciw­nym razie masz -1 do wszyst­kich następ­nych rzu­tów, póki się porząd­nie nie naj­esz),
 • nie zasta­wiasz cze­goś w lom­bar­dzie (w prze­ciw­nym razie możesz odku­pić to za 1karlfranz póź­niej)
 • nie zacho­wu­jesz się jak żebrak (w prze­ciw­nym razie zmniejsz swo­ją kla­sę spo­łecz­ną o -1 do cza­su uzy­ska­nia jakich­kol­wiek pie­nię­dzy).

W przy­pad­ku poraż­ki cier­pisz z gło­du oraz dosta­jesz 1ranę (ppanc).

Kie­dy despe­rac­ko potrze­bu­jesz pie­nię­dzy, powiedz MC, do cze­go się nada­jesz (wybierz cechę). MC powie ci jakie zaję­cie jest w tej chwi­li dostęp­ne (ade­kwat­nie do two­jej kla­sy spo­łecz­nej i wybra­nej cechy). Na 10+ zara­biasz 1karl‐franza. Na 7 – 9 zaro­bisz 1karl‐franza, jeśli… (MC poda ci szcze­gó­ły).

Jeśli masz umrzeć, możesz rzucić+chaos, jeśli chcesz. W przy­pad­ku suk­ce­su bogo­wie Cha­osu mają cię na oku. Mogą wydać swo­je zatrzy­ma­nia na cie­bie, żebyś zro­bił to, co chcą i dać ci do tego +1 — albo MC wyko­na prze­ciw­ko tobie tak moc­ny ruch jak tyl­ko chce, jeśli się nie zgo­dzisz.

 • Na 10+ nadal żyjesz. Bogo­wie Cha­osu zatrzy­mu­ją 1.
 • Na 7 – 9 nadal żyjesz. Bogo­wie Cha­osu zatrzy­mu­ją 3.
 • W przy­pad­ku poraż­ki jesteś nazna­czo­ny przez Cha­os. Nadal żyjesz, ale zosta­jesz potwor­nie oka­le­czo­ny (zma­sa­kro­wa­na noga, brak oka itp): dosta­jesz -1 do dowol­nej cechy (możesz wybrać kla­sę spo­łecz­ną, jeśli chcesz).

W następ­nej sce­nie jesteś wyle­czo­ny (wymaż wszyst­kie 4 obra­że­nia) i znaj­dziesz się w sytu­acji, któ­ra nie gro­zi ci śmier­cią.

Kie­dy widzisz coś potwor­ne­go (praw­do­po­dob­nie zwią­za­ne­go z dzia­ła­niem Cha­osu), rzuć+Chaos. Na 10+ luz. Na 7 – 9 wybierz 1:

 • two­je cia­ło reagu­je gwał­tow­nie. MC powie ci jak.
 • Bogo­wie Cha­osu mają na cie­bie 1 zatrzy­ma­nie
 • dosta­jesz -1 do następ­ne­go rzu­tu.

Sprzęt i pieniądze

1karl‐franz to:

 • jedze­nie i miej­sce do spa­nia przez tydzień, jeśli nie masz zbyt dużych wyma­gań
 • 1 nor­mal­na łapów­ka
 • 1 zwy­kły sprzęt (np. dobra patel­nia, nóż, pał­ka, zwy­kłe ubra­nie, buty)
 • 1 dzień podró­ży
 • zapła­ta za 1 tydzień pra­cy
 • wizy­ta u medy­ka

2karl‐franze to:

 • zwy­kła broń
 • skó­rza­ny pan­cerz
 • tar­cza (z oku­cia­mi)
 • przy­bo­ry do pisa­nia

3 – 4karl‐franze to:

 • koń
 • narzę­dzia rze­mieśl­ni­cze

Szumowina — klasa postaci

plate49

Imio­na:
Godhardt, Bru­no, Heinz, Ehr­mann, Frie­drich
Astrid, Bar­ba­ra, Gre­ta, Jan­na, Rena­ta

Wygląd:
scho­ro­wa­ne cia­ło, żyla­ste cia­ło, wychu­dzo­ne cia­ło, pobliź­nio­ne cia­ło, bla­de cia­ło
aro­ganc­ka twarz, ospo­wa­ta twarz, prze­stra­szo­na twarz, poważ­na twarz, poobi­ja­na twarz

Pro­fe­sja:
raj­fur, żebrak, oprych, pory­wacz zwłok, gla­dia­tor

Cechy: [+1 do dowol­nej cechy, oprócz kla­sy społ.]
prze­moc -1 spryt +1 przetrwanie+1 cha­os =0 //klasa społ -2
prze­moc +1 spryt -1 przetrwanie+1 cha­os =0 //klasa społ -2

Ruchy, wybierz 1:

Nie­zau­wa­żal­na wśród swo­ich: Ludzie znacz­niej­si od cie­bie nie zada­ją sobie tru­du w odróż­nie­niu cię od innych żebra­ków, raj­fu­rów i opry­chów i tym podob­nych. Rzuć+chaos. Na 10+ cał­ko­wi­cie uni­kasz kon­se­kwen­cji, na 7 – 9 ktoś cier­pi za cie­bie.

Sekre­ty: Nikt na cie­bie nie zwra­ca uwa­gi, ty widzisz wszyst­kich. Kie­dy spo­ty­kasz kogoś, kogo uznasz za istot­ne­go (ty decy­du­jesz), rzuć+ spryt. Na 10+ wiesz coś kom­pro­mi­tu­ją­ce­go na temat tej oso­by, na 7 – 9 wiesz, ale bra­łeś w tym udział. Jeśli wyko­rzy­stasz ten fakt (tyl­ko raz), rzuć tak, jak­byś był rów­ny tej oso­bie (prze­paść społ=0).

Nie­czy­sta wal­ka: kie­dy przej­mu­jesz siłą, rzuć+spryt zamiast rzucać+przemoc.

Widzia­łam gor­sze rze­czy: Kie­dy widzisz coś potwor­ne­go, to tak jak­byś rzu­cił 10+.

Ska­za cha­osu: Dosta­jesz +1chaos.

Ekwi­pu­nek:
ubra­nie, buty, nóż, 2karl‐franze

[Hx do roz­pi­sa­nia póź­niej]

Ten hack nie powstał­by bez tych, co przede mną, czy­li: Apo­ca­lyp­se World, Mon­ster­he­arts, Dun­ge­on World, Saga of the Ice­lan­ders oraz War­ham­me­ra 1ed i Gale­rii Boha­te­rów.

 

 

 

Komentarze: 14

Komentarze są wyłączone.

Popra­wić te angiel­skie wstaw­ki (roll, 4hity) i będzie cudow­nie 🙂

Gdy­byś zamiast „gry” napi­sa­ła sce­na­riusz, ktoś mógł­by zagrać, a tak cią­gle potrze­ba sce­na­riu­sza 🙂

  Wieść gmin­na nie­sie, że do AW nie potrze­ba sce­na­riu­szy 😉

  To jest dopie­ro począ­tek. Plan jest taki, żeby z play­bo­oków i ruchów fabu­ła wycho­dzi­ła sama bez sce­na­riu­sza. Wyobra­żam sobie, że jak nie zdasz ruchu na pra­cę, to na szyb­ko mamy questa, a jak zdasz to ty mi powiesz, na co tę for­sę wydasz. A prę­dzej czy póź­niej tej for­sy zabrak­nie, więc moty­wa­cja nie znik­nie. Jak w AW.
  Przy oka­zji: jak masz suge­stie na jakieś kolej­ne ruchy, czy to pod­sta­wo­we, czy pery­fe­ryj­ne, a naj­le­piej do klas posta­ci, to popro­szę.
  I przy oka­zji — cre­dit­sy nale­żą się też focz­ce!

Po co „pró­bo­wać prze­żyć, gdy nie ma pie­nię­dzy”, sko­ro moż­na „despe­rac­ko pie­nię­dzy potrze­bo­wać”?

  Bo jeśli masz poraż­kę w rzu­cie na despe­rac­kie pozy­ski­wa­nie pie­nię­dzy, to tu nie ma dru­gie­go rzu­tu. Poza tym możesz być lese­rem i nie­ro­bem i odmó­wić pra­cy i despe­rac­kie­go poszu­ki­wa­nia pie­nię­dzy. Ale dobra uwa­ga, przyj­rzę się.

   Dla­cze­go nie? Jak go prze­gna­li kija­mi od sto­la­rza Alber­ta, to może zajść do bed­na­rza Domi­ni­ka 😛
   A w pró­bie prze­ży­cia to cięż­ko wybrać coś inne­go niż uciecz­kę od śmier­ci gło­do­wej.

    Jeże­li jest poraż­ka w rzu­cie i MC wyko­nu­je tak moc­ny ruch jak chce (czy­li: sto­larz Albert wali cię kijem po grzbie­cie (1rana) i krzy­czy, że nie chce cię tu wię­cej widzieć. Co robisz?), to zanim roz­li­czy­my tę sytu­ację, to jesz­cze chwi­lę to potrwa. Do bed­na­rza Domi­ni­ka nasz boha­ter tra­fi już z odpo­wied­nią opi­nią. Może być też tak, że na poraż­ce nie ma robo­ty ade­kwat­nej do umie­jęt­no­ści nasze­go boha­te­ra, a czas mija.

    Pró­ba prze­ży­cia to taki ruch osta­tecz­ny, zmie­niam w związ­ku z tym cechy. Teraz Szu­mo­wi­na ma bazo­wo przetrwanie+1, co by potra­fił wyży­wić się odpad­ka­mi.

    Widzę, że trze­ba popra­wić „umie­rasz z gło­du” na „cier­pisz z gło­du”. Do tego dodam „w przy­pad­ku poraż­ki cier­pisz z gło­du oraz doda­jesz 1ranę (ppanc)”.

     Wiesz, ale MC może też zro­bić ruch tak mięk­ki jak zechce :>

     Ja bym połą­czył oba ruchy:
     Kie­dy despe­racko potrze­bu­jesz utrzy­ma­nia, powiedz MC, do cze­go się nada­jesz. MC powie ci jakie zaję­cie jest w tej chwi­li dostęp­ne (ade­kwat­nie do two­jej kla­sy spo­łecz­nej). Poświęć dzień na pra­cę i rzuć+przetrwanie. Na 7+ zaro­bi­łeś na posi­łek i wybierz 1:
      — uczci­wa robo­ta — zro­bi­łeś swo­je (+1 do następ­ne­go rzu­tu na poszu­ki­wa­nie utrzy­ma­nia)
      — szyb­ka robo­ta — nie tra­cisz całe­go dnia
      — pokut­na robo­ta — Bogo­wie Cha­osu tra­cą 1 zatrzy­ma­nie
      — cięż­ka robo­ta — 1karl‐franz, ale jesteś wykoń­czo­ny (-1 do wybra­nej cechy póki nie odpocz­niesz)
      — „u szwa­gra” robo­ta — 1karl‐franz, ale wisisz przy­słu­gę
      — podej­rza­na robo­ta — 1karl‐franz, ale ktoś ma cię na oku
      — par­szy­wa robo­ta — 1karl‐franz, ale otrzy­mu­jesz 1 ranę
      — plu­ga­wa robo­ta — 1karl‐franz, ale Bogo­wie Cha­osu zatrzy­mują 1
      — podwój­na robo­ta — wybierz dwa, ale -1 do następ­ne­go rzu­tu na poszu­ki­wa­nie utrzy­ma­nia
     Na 10+ dosta­jesz dodat­ko­we­go karl‐franza
     Na 6‐ cier­pisz z gło­du — dosta­jesz 1ranę (i wybierz 1, bo mój WH nie jest tak plu­ga­wy ;))

A może zamiast wymy­ślać od nowa koło i pisać cokol­wiek… po pro­stu zagrać w War­ham­me­ra? Tak jak FFG/GW przy­ka­zał?

  Bra­ku­je mi War­ham­me­ra o ści­ślej okre­ślo­nej tema­ty­ce i jakimś moty­wie prze­wod­nim, nie tak, że sia­da­jąc do gry mogę dostać cokol­wiek: i mia­stecz­ko­wych łotrzy­ków, i fana­ty­ków wal­czą­cych z Cha­osem, i dun­ge­on crawl, i śledztwo/intrygę w wyż­szych sfe­rach. A ja nie chcę cokol­wiek — i nie każ­da z tych opcji jest dla mnie „praw­dzi­wym” War­ham­me­rem.

Moż­na umó­wić się, że chce się sesję w tym kon­kret­nym kli­ma­cie i zro­bić wspól­nie z MG posta­cie pod taką roz­gryw­kę. Po pro­stu.

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.