O „Przetrwaliście zagładę”

Przed chwi­lą wła­śnie Jacek Gołę­biew­ski zapo­wie­dział wyda­nie swo­jej gry Prze­trwa­li­ście zagła­dę. Jest to gra nar­ra­cyj­na o losie kil­ku ostat­nich osób po apo­ka­lip­sie. Widać w niej nspi­ra­cje Par­se­ly Games Jare­da Soren­se­na, Mur­de­ro­us Ghosts / para­gra­fó­wek i gier point&click, listy to wpływ Apo­ca­lyp­se World. O wcze­snej wer­sji gry pisał sil — i to tę wła­śnie wer­sję moż­na zoba­czyć na blo­gu Dar­ke­na. Cie­ka­we, jak duże będą róż­ni­ce mię­dzy tą wer­sją a final­ną grą?

Gra sama w sobie pole­ga na wymy­śla­niu, impro­wi­za­cji i opo­wia­da­niu, co zresz­tą jest faj­ne, ale ja sama pre­fe­ru­ję gry bar­dziej anga­żu­ją­ce emo­cjo­nal­nie. Dużo bar­dziej cie­ka­wa jestem, jak wyglą­da walor edu­ka­cyj­ny gry, czy rze­czy­wi­ście uczy ona same­go gra­nia i przy­go­to­wu­je do pozna­nia kolej­nych tech­nik. Inte­re­su­ją­ce będzie dowie­dzieć się, jaka jest recep­cja gry i jak ją odbie­ra­ją oso­by, dla któ­rych będzie to moc­no odmien­na gra od tego, w co dotych­czas gra­ły. Szcze­gó­ło­wy prze­pis na grę wyglą­da na dobry krok w stro­nę przy­bli­że­nia tego typu gier nowym gracz­kom i gra­czom, moje doświad­cze­nia z Mur­de­ro­us Ghosts wska­zu­ją, że krót­ka gra i dokład­na instruk­cja to istot­ne ele­men­ty w zachę­ca­niu do nowe­go eks­pe­ry­men­tu.

Jest jesz­cze coś. A mia­no­wi­cie spo­sób dys­try­bu­cji. Jacek zamie­rza wydać grę w nie­wiel­kim nakła­dzie 200 egzem­pla­rzy. Jest tu parę cie­ka­wych pomy­słów. Raz, że nośni­kiem infor­ma­cji  / instruk­cji są kar­ty, zamiast gołe­go pod­ręcz­ni­ko­we­go tek­stu. Dwa, że gra będzie moż­li­wa do kupie­nia w dwóch pubach (w któ­rych zresz­tą regu­lar­nie odby­wa­ją się spo­tka­nia plan­szów­ko­we). Te dwa pomy­sły naraz zwięk­sza­ją szan­sę na to, że grą zain­te­re­su­ją się przy­pad­ko­we oso­by.

Pro­jekt war­to śle­dzić, moż­na się uczyć na cudzych suk­ce­sach i błę­dach (oby tych jak naj­mniej!). Ja życzę powo­dze­nia.

Komentarze: 1

Komentarze są wyłączone.

Zmia­ny są spo­re, moż­na zagrać w wer­sję z moje­go blo­ga i nadal nie mieć roz­pra­co­wa­ne final­nej gry.

200 egz jest tyl­ko pew­nym limi­tem star­to­wym, po któ­rym zmie­niam for­mę wyda­nia na maso­wą.

Puby są wybo­rem ze wzglę­du na to, że pro­wa­dzę w Kra­ko­wie spo­tka­nia z gra­mi plan­szo­wy­mi, nato­miast Para­dox lubi pro­mo­wać róż­ne cie­ka­we rze­czy. 🙂

Mur­de­rous Ghosts znam tyl­ko z przej­rze­nia nie­co zasad, nigdy nie zagra­łem. Na pew­no Action Castle i AW mia­ły sil­ny wpływ na stwo­rze­nie tej gry.

Dzię­ki za zain­te­re­so­wa­nie!

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.