Orgia — i co dalej?

Kil­ka pomy­słów na to, jak wpro­wa­dzić orgię na sesję (z opi­sa­mi sek­su zna­czą­cy­mi dla roz­wo­ju fabu­ły). Zapra­szam wszyst­kie zain­te­re­so­wa­ne oso­by i ostrze­gam — nie­ko­niecz­nie będzie pod­nie­ca­ją­co. Seks na sesji może peł­nić wie­le funk­cji.

Wyko­rzy­staj­my pro­sty przy­kład: sta­ro­żyt­ny Rzym i orgię u sena­to­ra. Kolum­ny, nie­wol­ni­cy i nie­wol­ni­ce, togi, wie­le bóstw i ogól­na depra­wa­cja. W sam raz oko­licz­no­ści na orgię, choć wszyst­kie poniż­sze pomy­sły moż­na prze­nieść w inne realia.

Po pierw­sze orgię trze­ba zor­ga­ni­zo­wać. Jest to świet­ny pomysł na przy­go­dę spo­łecz­ną i poli­tycz­ną. Sena­tor, dla któ­re­go pra­cu­ją wasze posta­cie, chce urzą­dzić orgię, któ­ra przy­słu­ży się jego karie­rze. Trze­ba zor­ga­ni­zo­wać pięk­ne nie­wol­ni­ce i umię­śnio­nych nie­wol­ni­ków, trze­ba zapro­sić zna­ne oso­by i to tak, żeby chcia­ły przyjść i gło­si­ły sła­wę wasze­go pra­co­daw­cy. Kupić i spraw­dzić żyw­ność, alko­hol. Sena­tor ma wie­lu wro­gów, któ­rzy chcie­li­by prze­szko­dzić w powo­dze­niu orgii: zatruć lub zepsuć jedze­nie, pod­mie­nić wino na tanie i niskiej jako­ści. Posta­cie muszą znie­chę­cić nudzia­rzy i inne oso­by, któ­re mogły­by zepsuć tak wyjąt­ko­wą impre­zę, i zro­bić to tak, żeby nikt nie poczuł się ura­żo­ny. Zadbać o roz­ryw­ki i public rela­tions — nikt nie chce, żeby na murach Rzy­mu pisa­no nie­faj­ne rze­czy o sena­to­rze i jego orgiach (auten­tycz­ny napis: „Każ­dy kto nie zapro­si mnie na orgię, jest bar­ba­rzyń­cą”). Przy­go­to­wać wszyst­ko tak, żeby sena­tor nie popadł w zbyt duże dłu­gi.

To wszyst­ko przy­go­to­wa­nia, a co dopie­ro nad­zo­ro­wa­nie orgii. Pija­ny szla­chet­nie uro­dzo­ny wyraź­nie dąży do sek­su­al­ne­go skan­da­lu (seks z kimś z niższej/wyższej sfe­ry, nie­do­zwo­lo­ne czyn­no­ści sek­su­al­ne — orgia orgią, ale ludzie patrzą, a sena­tor ponie­sie tego kon­se­kwen­cje). Co z tym zro­bią posta­cie? Ktoś nie czu­je się dobrze na orgii i stro­ni od towa­rzy­stwa. Zada­niem posta­ci będzie pozna­nie jej/jego upodo­bań i zapew­nie­nie jej/jemu odpo­wied­nie­go towa­rzy­stwa na czas impre­zy (nawet jeśli będzie cho­dzi­ło tyl­ko o roz­mo­wę na temat poezji Owi­diu­sza). Ktoś w trak­cie sto­sun­ku wymie­nia naj­now­sze plot­ki poli­tycz­ne lub woj­sko­we. Rolą posta­ci jest pod­słu­cha­nie ich. Seks na orgii może być począt­kiem lub koń­cem soju­szy poli­tycz­nych: wasze posta­cie muszą wie­dzieć kto z kim i jak upra­wiał seks. Cza­sa­mi nawet z jakim skut­kiem. Nie­uda­ny seks  może skłó­cić kochan­ków lub znie­chę­cić kogoś do danej oso­by, a sena­tor wolał­by o tym wie­dzieć.

Mało? Czy na orgii jest ktoś, kto któ­rąś z posta­ci gra­czy pod­nie­ca, zauro­czył czy po pro­stu jest dla niej wzo­rem? Jeśli tak, postać ma cie­ka­wy do roze­gra­nia kon­flikt oso­bi­sty / kon­flikt inte­re­sów. Czy posta­cie są z niż­szej sfe­ry i muszą zarzą­dzać nie­ha­mu­ją­cy­mi się moż­ny­mi? Wyma­ga to od nich tak­tu, cza­sa­mi pój­ścia na ustęp­stwa lub uży­cia innych, mniej legal­nych metod dzia­ła­nia (któ­re nie powin­ny wyjść  na jaw).

Może jed­nak posta­cie mają inne zada­nie: doko­nać na orgii skry­to­bój­stwa. Wyda­je się to pro­ste, nikt nie nosi bro­ni, ludzie są pija­ni oraz zaję­ci sek­sem i inny­mi roz­ryw­ka­mi. Zno­wu tyl­ko z pozo­ru. Jak posta­cie prze­my­cą broń? Jak dosta­ną się na orgię? Jako obsłu­ga, może dosta­ną zapro­sze­nie (jeśli tak, muszą podwój­nie uwa­żać, są już zna­ni), wkrad­ną się? Jak się wto­pią w tłum?  Czy któ­raś z posta­ci ma cechy cha­rak­te­ry­stycz­ne, któ­re uła­twią jej roz­po­zna­nie (bli­zny, tatu­aże, kolor skó­ry, kolor wło­sów, wzrost, waga, wiel­kość peni­sa)? Czy zaan­ga­żu­ją się w orgię dla przy­kryw­ki i czy nie zapo­mną o zada­niu? Trze­ba zaaran­żo­wać odpo­wied­nie warun­ki. Zadbać o brak lub uci­sze­nie świad­ków. Dowie­dzieć się o upodo­ba­niach ofia­ry. Może da się je w jakiś spo­sób wyko­rzy­stać. Waż­na nawet może być pozy­cja sek­su­al­na, w któ­rej ofia­ra upra­wia seks. Jeśli jest na górze, praw­do­po­dob­nie odsła­nia ple­cy. Jeśli jest na dole, posta­cie mają do niej utrud­nio­ny dostęp i muszą zro­bić coś z jej kochankiem/kochanką/kochankami. Może opie­ra się o cien­ką ścia­nę i moż­na przez ścia­nę wła­śnie wbić ofie­rze nóż lub miecz w ple­cy. Koniecz­ne będzie okre­śle­nie pod­sta­wo­wych infor­ma­cji do wyko­rzy­sta­nia tej sytu­acji.

Może jed­nak sena­tor oba­wia się wro­gów chcą­cych po pro­stu jego i gości zaata­ko­wać w trak­cie orgii. Będzie to cie­ka­wy pro­blem dla posta­ci. Gdzie i jak roz­sta­wić stra­że. Jak upil­no­wać, żeby goście się nie roz­cho­dzi­li i nie byli łatwy­mi cela­mi. Jak roz­po­znać napast­ni­ków od uczest­ni­ków i uczest­ni­czek orgii lub obsłu­gi. Może orgia jest rytu­al­na i ma się odbyć na pola­nie w lesie, a ludzie wyszu­ku­ją bar­dziej intym­ne miej­sca jak na przy­kład oliw­ko­wy zagaj­nik na ubo­czu. Czy hała­sy orgii zagłu­szą pod­cho­dzą­cych prze­ciw­ni­ków? Spo­re wyzwa­nie nawet dla doświad­czo­nych woj­sko­wych.

Cie­ka­wym pro­ble­mem będzie dla posta­ci towa­rzy­sze­nie żonie inne­go sena­to­ra, któ­ry nie został zapro­szo­ny (bo jest nud­ny i pru­de­ryj­ny). Otóż nie­za­pro­szo­ny sena­tor dał posta­ciom listę: nie życzy sobie, żeby jego żona spół­ko­wa­ła z okre­ślo­ny­mi oso­ba­mi, a posta­cie gra­czy powin­ny tego dopil­no­wać (może też nie życzyć sobie innych kon­kret­nych zacho­wań). Jak posta­cie będą roz­strzy­gać sytu­acje nie­prze­wi­dzia­ne na liście? Jakie roz­ryw­ki zastęp­cze zaaran­żu­ją dla żony sena­to­ra? Jak będą pró­bo­wać ją powstrzy­mać, sami będąc niż­sze­go sta­nu, jeśli w ogó­le? Jak zatu­szu­ją pro­ble­my, gdy sytu­acja wymknie się spod kon­tro­li? Czy i jak pozwo­lą się prze­ku­pić?

Te i pew­nie jesz­cze wie­le innych sytu­acji może wyda­rzyć się na orgii lub w trak­cie jej przy­go­to­wa­nia. I to wła­śnie jest cie­ka­we.

A na zakoń­cze­nie: wolisz ostry­gi czy śli­ma­ki, Anto­niu­szu?


 

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.