Ponętna Rusałka — o flirtowaniu

Nie­daw­no na G+ Brie Shel­don pro­si­ła o pora­dy na temat opi­sy­wa­nia sek­su, flir­to­wa­nia i pod­ry­wa­nia w Mon­ster­he­arts. Brie stwo­rzy­ła nie­daw­no Rusał­kę do MH. Rusał­ka to te wszyst­kie nasze Świ­te­zian­ki i Świ­te­zie — jest nie­bez­piecz­ną part­ner­ką wobec osób, któ­re nad­mier­nie zaan­ga­żu­ją się w zwią­zek z nią, i wywie­ra zemstę na tych, któ­rzy ją zdra­dzą. Więk­szość ruchów Rusał­ki może wejść do gry, gdy oso­ba jest Rusał­ką zafa­scy­no­wa­na, do cze­go seks jest koniecz­ny (i praw­do­po­dob­nie ruch turn some­one on — „kie­dy kogoś pod­nie­casz”). To wszyst­ko jest strasz­nie faj­ne i pole­cam Rusał­kę obej­rzeć na stro­nie Brie. A że Brie nie ma wpra­wy we flir­to­wa­niu i się czer­wie­ni, więc pro­si o pora­dy jak zro­bić to w pro­sty spo­sób.flirtationship

Poni­żej są moje pora­dy, pro­po­zy­cje. Są skro­jo­ne przede wszyst­kim pod Mon­ster­he­arts, czy­li nasto­let­nią super­na­tu­ral­ną dra­mę, ale pew­nie nie­któ­re ele­men­ty moż­na wyko­rzy­stać też w mniej dra­ma­tycz­nych grach. (Tekst jest nie­co roz­sze­rzo­ny wzglę­dem tego na G+).

  1. Powiedz swo­jej gru­pie, że się wsty­dzisz, jesteś zaże­no­wa­na itd. i poproś, żeby nie naci­ska­li za bar­dzo i ci pomo­gli. (Zakła­dam, że gru­pa jest życz­li­wa i ufa­cie sobie nawza­jem).
  2. Jeże­li jesteś zawsty­dzo­na, przejdź na 3. oso­bę. Z moje­go doświad­cze­nia wyni­ka, że w ten spo­sób poja­wia się więk­szy dystans mię­dzy gracz­ką (gra­czem) a posta­cią, jest nie­co mniej­sza immer­sja i  w efek­cie łatwiej powie­dzieć „Eka­te­ri­na cału­je jego ucho i szep­cze…” niż „Cału­ję go w ucho i szep­czę…”.
  3. Zacznij od pro­stych rze­czy: że postać wyglą­da sek­sow­nie, że doty­ka swoich/czyichś warg (lub policz­ków). Dodaj przy­słó­wek, któ­ry nada temu nie­co pasji: „głasz­czę deli­kat­nie jego wło­sy”, „kie­dy ją cału­ję, nie­co za moc­no przy­gry­zam jej war­gę”.
  4. Wię­cej na temat flir­to­wa­nia. Zacznij od spo­glą­da­nia na kogoś, np.:  „pożą­dli­wym wzro­kiem wodzę za każ­dym jego ruchem”. Kie­dy postać jest pod­nie­co­na, może doty­kać samą sie­bie (popra­wiam włosy/bluzkę, bawię się naszyj­ni­kiem), a póź­niej oso­bę, któ­rą jest zain­te­re­so­wa­na (te wszyst­kie niby przy­pad­ko­we dotknię­cia, wpad­nię­cie na kogoś itp.) — prze­ła­my­wa­nie gra­nic. Men’s Health nazy­wa to wszyst­ko Ukry­ty­mi Sygna­łam Sek­su­al­ny­mi (sic!) — jest to mało ukry­te i tych porad nie pole­cam do sto­so­wa­nia w rze­czy­wi­sto­ści, ale w grze wytwo­rzy nam deli­kat­ne ero­tycz­ne napię­cie i poczu­cie, że coś się dzie­je, a akcja posu­wa się do przo­du.
  5. Wyko­rzy­staj oto­cze­nie posta­ci bez­po­śred­nio lub w for­mie meta­for. Kie­dy posta­cie są w ogro­dzie, pod­kreśl sek­sow­ność posta­ci np. tak: „Zry­wam różę i wty­kam ją sobie we wło­sy: »Jak ci się podo­bam?« ” albo „Jej dotyk jest deli­kat­niej­szy niż płat­ki kwia­tów”. Jeśli to jest bar, podob­nie: „Prze­su­wam pal­cem po kra­wę­dzi kie­lisz­ka z winem”, „Moje oczy błysz­czą, kie­dy na cie­bie patrzę, się­gam po alko­hol, żeby nie odpo­wie­dzieć, czy z kimś jestem”.

Sta­ra­łam się, żeby te suge­stie były bar­dzo pro­ste i łatwe do zasto­so­wa­nia nie­za­leż­nie od doświad­cze­nia gra­ją­cych. Pozwól sobie zagrać sek­sow­ną, roman­tycz­ną, cza­sem tro­chę nie­po­rad­ną miło­śnie posta­cią — i sym­pa­tycz­ną w tym wszyst­kim. To faj­ne!

 PS. Wię­cej roman­tycz­no­ści! Kome­dia roman­tycz­na Three Days dla tych, któ­rzy umie­ją robić na dru­tach, od Joego Mcdald­no, auto­ra Mon­ster­he­arts.

PS2. Wpis dorzu­cam do Kar­na­wa­łu „Ero­ty­ka na sesji”, bo tro­chę pusto tam.

PS3. Brie opi­sa­ła swo­je wra­że­nia z gry Rusał­ką.

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.