Pozycjonowanie postaci w fikcji

Zało­że­niem gry jest to, że posta­cie mają cał­ko­wi­tą amne­zję, a gracz­ki i gra­cze mogą opi­sać postać jedy­nie poprzez jej wygląd (ale nie mogą wypeł­nić kar­ty posta­ci), nadal jed­nak mogą pozy­cjo­no­wać postać poprzez poda­nie jej wyglą­du jako fak­tu w grze. Wygląd może impli­ko­wać wie­le infor­ma­cji na temat prze­szło­ści posta­ci (z któ­ry­mi będzie się trze­ba w grze zmie­rzyć: potwier­dzić je, zmo­dy­fi­ko­wać albo im zaprze­czyć).

Pozy­cjo­no­wa­nie posta­ci w fik­cji to jeden z ele­men­tów posta­ci (obok zaso­bów i efek­tyw­no­ści), dzię­ki któ­re­mu graczki/gracze są w sta­nie wpły­wać na grę poprzez postać. Pozy­cjo­no­wa­nie to róż­ne­go rodza­ju wypo­wie­dzi (decy­zje graczek/graczy) na temat tego, co postać robi, jak się zacho­wu­je, wyglą­da, jaka jest jej pozy­cja spo­łecz­na w danym momen­cie. Przed­sta­wie­nie fak­tów na temat wyglą­du posta­ci jest wła­śnie pozy­cjo­no­wa­niem posta­ci.

W takiej sytu­acji moż­na powie­dzieć nawet, że opis wyglą­du posta­ci jest kar­tą posta­ci, a „Chcę się dowie­dzieć, kim jestem” jej celem.

Przy­kła­do­wa postać: Bar­dzo wyso­ka kobie­ta, Mulat­ka, ubra­na w ele­ganc­ki gar­ni­tur, zwię­dły goź­dzik w kla­pie mary­nar­ki.  Apa­rat na zębach. Obrącz­ka z mono­gra­mem KW. W kie­sze­ni przedar­ty bilet na pre­mie­rę ope­ry. Bli­zna na pod­brzu­szu.

Przy­kła­do­wa postać: Bia­ły chło­pak, naście lat. Nie­do­koń­czo­ny świe­ży tatu­aż na ramie­niu: czasz­ka oto­czo­na róża­mi. Kurt­ka z demo­bi­lu, roz­dar­te na kola­nach i brud­ne od tra­wy i bło­ta dżin­sy, tramp­ki. mp3 z Lady Gagą. Pier­cin­gi. Obi­te żebra.

Oba te przy­kła­dy poda­ją bar­dzo dużo infor­ma­cji na temat sta­tu­su posta­ci, ostat­nich wyda­rzeń, histo­rii. W zasa­dzie wystar­cza to do gry, a tu mamy jesz­cze cel! Histo­ria wyj­dzie sama, jeśli tyl­ko gracz/ka będzie aktyw­nie grać, a MG reagował/a na dzia­ła­nia posta­ci.

Trzy gry, w któ­rych rze­czy­wi­ście gra się posta­cią z amne­zją, a histo­ria doty­czy wła­śnie tego:

[Wpis inspi­ro­wa­ny wpi­sem Karcz­ma­rza Jak grać nie wia­do­mo czym, cz. 1cz. 2]

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.