Romans, walka i tworzenie gier. Nagranie

Sie­dzę sobie na Twór­cach gier fabu­lar­nych, a wcze­śniej na Two­rze­niu, czy­tam i słu­cham kolej­nych lud­ków i lud­kiń (pol­skich i zagra­nicz­nych), któ­rzy led­wo zaczę­li grać, a już chcą stwo­rzyć swo­ją pierw­szą grę. No i faj­nie, ludzie mają entu­zjazm, mają pasję, chcą two­rzyć, wymy­śla­ją nowe rze­czy. Nie­ste­ty z mło­do­ścią wią­że się nie tyl­ko entu­zjazm, ale tak­że brak doświad­cze­nia — i ludzie wymy­śla­ją koło na nowo.

W odpo­wie­dzi na to dzie­lę się wie­dzą. Komen­tu­ję szki­ce gier i zada­ję te same pyta­nia:

  • O czym jest two­ja gra?
  • Co robią w niej posta­cie?
  • Co robią w niej gra­cze?

Wymie­ni­łam nastę­pu­ją­ce gry:

To nagra­nie powsta­ło z ini­cja­ty­wy Krzysz­to­fa Cichec­kie­go z Mądro­ści Mistrza Gry i to on wła­śnie zada­je pyta­nia, któ­re uła­twia­ją mi przed­sta­wie­nie mecha­nik i teo­re­tycz­nych kon­cep­tów w spo­sób zro­zu­mia­ły i zabaw­ny. Dzię­ku­ję!

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.