Scenariusz na dzień bożego narodzenia [DitV]

Bet Lehem — miasto do Dogs in the Vineyard

Zima w górach. Dwój­ka Ludzi z Gór, Brat Josiah i Sio­stra Mariah (w zaawan­so­wa­nej cią­ży), wyznaw­cy Kró­la Życia, docie­ra­ją do nie­wiel­kiej osa­dy Bet Lehem. Br. Josiah nie jest ani mężem S. Mariah, ani ojcem dziec­ka.

 1A Pycha: Miesz­kań­cy odma­wia­ją przy­ję­cia Ludzi z Gór i nie chcą im pomóc, pomi­mo że ci przy­ję­li wia­rę w Kró­la Życia.stajenka („Nikt nie powi­nien gło­do­wać, gdy ktoś inny je”).

1B Nie­spra­wie­dli­wość: Josiah i Mariah, jeśli nie chcą zamar­z­nąć, muszą naru­szyć zasa­dy spo­łecz­no­ści – zaj­mu­ją obo­rę Br. Hirama. Tam rodzi się dziec­ko.

 2A Grzech: Pastor Ebe­ne­zer odma­wia pobło­go­sła­wie­nia dziec­ka i odma­wia uzna­nia ich za Wier­nych.

2B Ata­ki Demo­nów: Dzie­ci w wio­sce cho­ru­ją, szcze­gól­nie 10‐letnia cór­ka Br. Archi­balda i S. Doro­thy, S. Dama­ris.

 3A Fał­szy­wa Dok­try­na: Br. Archi­bald uzna­je, że syn Br. Josia­ha i S. Mariah, 2‐tygodniowy Br. Abiah, jest synem Kró­la Życia, gdyż jako jedy­ne dziec­ko nie cho­ru­je (bo w koń­cu Br. Josiah nie jest mężem S. Mariah, więc nie może to być jego dziec­ko).

3B Wypa­czo­na Wia­ra: Br. Archi­bald i S. Doro­thy pota­jem­nie przy­no­szą cór­kę do obo­ry, ofe­ru­ją jedze­nie za lecze­nie. Wspól­nie modlą się w obo­rze, pośród bydlą­tek.

 4A Kult: sze­fem kul­tu jest Br. Archi­bald, któ­ry wie­rzy w świę­tość i moc Br. Abia­ha, w kul­cie: S. Doro­thy, Br. Josiah i S. Mariah, s. The­odo­sia (młod­sza żona pasto­ra).

4B Cza­ro­stwo: Kult modli się wspól­nie o uzdro­wie­nie za spra­wą Br. Abia­ha. Br. Abiah „uzdra­wia” S. Dama­ris.

 5 Nie­na­wiść i Mor­der­stwo: Modły spra­wia­ją jed­no­cze­śnie, że cho­ro­ba prze­no­si się na 14‐letniego syna (Br. Ema­nu­el) star­szej żony pasto­ra, S. Wil­hel­mi­ny, któ­ry umie­ra.

 6A Cze­go chcą od Psów:

  • Br. Josiah – żeby prze­mó­wi­li do rozu­mu Br. Ebe­ne­ze­ro­wi, żeby pobło­go­sła­wił jego dziec­ko.
  • S. Mariah – bez­pie­czeń­stwa dla sie­bie i dziec­ka
  • Br. Ebe­ne­zer – chce, żeby Psy umoc­ni­ły jego decy­zję wśród ludzi, że Ludzie z Gór nie są Wier­ni
  • Br. Archi­bald – żeby Archi­bald został nowym pasto­rem, bo Br. Ebe­ne­zer nie wypeł­nia swo­ich obo­wiąz­ków
  • S. Doro­thy – żeby Psy uzna­ły cud ozdro­wie­nia cór­ki Dama­ris, doko­na­ny przez Br. Abia­ha
  • S. The­odo­sia chce, żeby Psy roz­wio­dły Br. Ebe­ne­ze­ra ze star­szą żoną
  • Br. Hiram chce pomo­cy w odzy­ska­niu swo­jej obo­ry.

 6B Cze­go chcą demo­ny:

  • żeby dzie­ci cho­ro­wa­ły;
  • żeby ludzie (ale nie Psy!) uzna­li br. Abia­ha za syna Kró­la Życia.

 6C Jeśli Psy nie przyj­dą:
Br. Ebe­ne­zer zabi­je S. Marię lub Br. Josia­ha i w odpo­wie­dzi kult zwró­ci się prze­ciw­ko nie­mu. Mor­der­stwo. Podział mia­stecz­ka (i poten­cjal­nie wię­cej tru­pów).

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.