Archiwa tagów:#1reasonwhy

1reasonwhy

W odpo­wie­dzi na pro­ste pyta­nie Luke’a Crane’a „Dla­cze­go tak nie­wie­le kobiet two­rzy gry?” na twit­te­rze poja­wił się hash­tag #1reasonwhy, pod któ­rym ogrom­na licz­ba kobiet pisze o sek­si­zmie w prze­my­śle zwią­za­nym z gra­mi (i wideo, i plan­szo­we, i fabu­lar­ne).

Na ten temat TU,TUTU.

Wypo­wie­dzi twór­czyń gier fabu­lar­nych i nar­ra­cyj­nych oraz gra­czek.

Poszło falą. Czy­taj dalej

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.