Archiwa tagów:amnezja

Pozycjonowanie postaci w fikcji

Zało­że­niem gry jest to, że posta­cie mają cał­ko­wi­tą amne­zję, a gracz­ki i gra­cze mogą opi­sać postać jedy­nie poprzez jej wygląd (ale nie mogą wypeł­nić kar­ty posta­ci), nadal jed­nak mogą pozy­cjo­no­wać postać poprzez poda­nie jej wyglą­du jako fak­tu w grze. Wygląd może impli­ko­wać wie­le infor­ma­cji na temat prze­szło­ści posta­ci (z któ­ry­mi będzie się trze­ba w grze zmie­rzyć: potwier­dzić je, zmo­dy­fi­ko­wać albo im zaprze­czyć).

Pozy­cjo­no­wa­nie posta­ci w fik­cji to jeden z ele­men­tów posta­ci (obok zaso­bów i efek­tyw­no­ści), dzię­ki któ­re­mu graczki/gracze są w sta­nie wpły­wać na grę poprzez postać. Czy­taj dalej

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.