Archiwa tagów:Apocalypse World

Tarantino o Apocalypse World

Na pew­ne pyta­nia nie chcę odpo­wia­dać,
póki nie wezmę się do pisa­nia.
Quen­tin Taran­ti­no

Tra­fi­łam przypadkowo‐nieprzypadkowo na wywiad z  Quen­ti­nem Taran­ti­no, któ­ry słu­żył jako wstęp do sce­na­riu­sza Wście­kłych psów. Wywiad jest sprzed 20 lat, ale ja mimo­wol­nie patrzy­łam na nie­go przez pry­zmat Apo­ca­lyp­se World, prio­ry­te­tów i przy­ka­zań, któ­re obo­wią­zu­ją Mistrza Cere­mo­nii. Posłu­chaj­cie, jak Taran­ti­no mówi o AW: Czy­taj dalej

Apocalypse World po polsku

Argent Mark Games wyda­je Apo­ca­lyp­se World D. Vin­cen­ta Bake­ra – i strasz­nie mnie to cie­szy. Cie­szy mnie to tym bar­dziej, że mam przy­jem­ność być zaan­ga­żo­wa­na w ten pro­jekt jako (przede wszyst­kim) redak­tor­ka (i w tym miej­scu dzię­ku­ję całe­mu zespo­ło­wi, świet­nie się z wami współ­pra­cu­je).AWokładka

Apo­ca­lyp­se World zebra­ło spo­ro nagród. Za nowa­tor­ską mecha­ni­kę opar­tą na ruchach. Za mecha­ni­kę, któ­ra wspie­ra opo­wia­da­nie, nar­ra­cję, wspól­ne two­rze­nie histo­rii. Za mecha­ni­kę, w któ­rej suk­ces napraw­dę wie­le zna­czy i któ­ra „nie uda­ło ci się” prze­ra­bia na emo­cjo­nu­ją­ce kon­se­kwen­cje. Czy­taj dalej

Erpegowe techniki: fishing

Fishing to sym­pa­tycz­na i dość pro­sta tech­ni­ka, któ­ra pole­ga na tym, że MG zada­je współ­gra­czom otwar­te pyta­nia doty­czą­ce aktu­al­nej w fik­cji sytu­acji. W ten spo­sób MG zachę­ca gra­czy do wzię­cia udzia­łu w two­rze­niu ele­men­tów fik­cji. W pyta­niu zawar­te jest czę­sto jakieś zało­że­nie (pre­su­po­zy­cja), a gracz­ka / gracz w swo­jej odpo­wie­dzi mówi o oko­licz­no­ściach tego zało­że­nia.

Wcze­śniej ta tech­ni­ka poja­wi­ła się w Moun­ta­in Witch z 2005 roku, ostat­nio w Apo­ca­lyp­se World i róż­ne­go rodza­ju hac­kach opie­ra­ją­cych się na AW. Nie wiem, kie­dy i skąd ja się jej nauczy­łam, nie jest to zresz­tą istot­ne. Pew­nie wie­le moich kole­ża­nek i kole­gów sto­su­je ją w tej czy innej for­mie albo się z nią spo­tka­ło, wie­le z nich jed­nak jej nie zna: dla was wła­śnie jest ten tekst. Czy­taj dalej

Dwie najważniejsze erpegowe informacje tego roku.

AWNa Polco­nie 2013 będzie pre­mie­ra pol­skie­go wyda­nia Apo­ca­lyp­se World.vbaker

Na Polco­nie 2013 jed­nym z gości będzie Vin­cent Baker, autor Dogs in the Viney­ard, Apo­ca­lyp­se World, Mur­de­ro­us Ghosts i kil­ku innych oraz rewe­la­cyj­ny pro­jek­tant rewe­la­cyj­nych gier.

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.