Archiwa tagów:Blackwell

Blackwell Legacy — fragmenty z gier

Kie­dy napraw­dę chcesz pomóc komuś, kto jest w trud­nej sytu­acji, rzuć+relacja z tą oso­bą.
Na 10+ ta oso­ba jest bez­bron­na wobec cie­bie. Oprócz tego MC zada ci pyta­nie albo dwa. Odpo­wiedz na nie szcze­rze. Jeśli nie chcesz odpo­wie­dzieć na pyta­nie MC, możesz wybrać opcję 7 – 9.
Na 7 – 9 wybierz 1:

Czy­taj dalej

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.