Archiwa tagów:City of Birds

O graniu z nowymi ludźmi — Grojkon 2012

Groj­kon 2012. Bielsko‐Biała

Sesja odby­ła się pod koniec Orient Expres­su. Przez cały kon­went tra­fia­ło do sali spo­ro albo cał­ko­wi­cie nie­do­świad­czo­nych osób lub gra­czy z krót­kim sta­żem i nie­wiel­kim doświad­cze­niem. Tra­fi­ły się też czte­ry nasto­let­nie dziew­czy­ny, z któ­ry­mi zagra­li­śmy w City of Birds.

Mecha­ni­ka gry opie­ra się na przy­dzie­le­niu każ­de­mu z gra­czy okre­ślo­nych moż­li­wo­ści decy­do­wa­nia o nar­ra­cji: Głos przed­sta­wia Sytu­ację, któ­rej Ptak jest pro­ta­go­ni­stą, Wąż okre­śla efekt krót­ko­ter­mi­no­wy, a Tygrys decy­du­je o dale­ko­sięż­nych reper­ku­sjach tego roz­wią­za­nia. Czy­taj dalej

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.