Archiwa tagów:City of Petra

City of Petra

Jak zapo­wia­da­łam, zamiesz­czam wła­sną mody­fi­ka­cję zasad do City of Birds pod nazwą City of Petra.

CityofPetra_karty

CityofPetra_zasady

Wer­sja prze­zna­czo­na do gry kon­wen­to­wej, kar­ty są uży­tecz­ne tak­że w stan­dar­do­wej grze. Ory­gi­nal­ny pro­dukt moż­na kupić za pośred­nic­twem stro­ny auto­ra.

Dzię­ku­ję kben­de­ro­wi za pomoc przy orga­ni­zo­wa­niu pdfa.

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.