Archiwa tagów:Darken

O „Przetrwaliście zagładę”

Przed chwi­lą wła­śnie Jacek Gołę­biew­ski zapo­wie­dział wyda­nie swo­jej gry Prze­trwa­li­ście zagła­dę. Jest to gra nar­ra­cyj­na o losie kil­ku ostat­nich osób po apo­ka­lip­sie. Widać w niej nspi­ra­cje Par­se­ly Games Jare­da Soren­se­na, Mur­de­ro­us Ghosts / para­gra­fó­wek i gier point&click, listy to wpływ Apo­ca­lyp­se World. O wcze­snej wer­sji gry pisał sil — i to tę wła­śnie wer­sję moż­na zoba­czyć na blo­gu Dar­ke­na. Cie­ka­we, jak duże będą róż­ni­ce mię­dzy tą wer­sją a final­ną grą?

Gra sama w sobie pole­ga na wymy­śla­niu, impro­wi­za­cji i opo­wia­da­niu, co zresz­tą jest faj­ne, ale ja sama pre­fe­ru­ję gry Czy­taj dalej

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.