Archiwa tagów:Epidiah Ravachol

Co to jest RPG? DDGF

W ramach Dnia Dar­mo­wych Gier Fabu­lar­nych wyda­je mi się odpo­wied­nie przed­sta­wić jed­ną z wie­lu defi­ni­cji ter­mi­nu RPG. Oczy­wi­ście naj­le­piej to zro­bić w for­mie gry. Przed Wami gra, przy pomo­cy któ­rej wyja­śni­cie ciot­ce, kum­plo­wi, nauczy­ciel­ce i każ­de­mu inne­mu, na czym pole­ga Wasze hob­by. Czy­taj dalej

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.