Archiwa tagów:gadżety

Kolorowe kostki, kolorowe kamyczki

[To jest wpis archi­wal­ny]

Na sesję bio­rę kamie­nie do go. Kolor jest waż­ny: bia­łe jako Dra­ma, Fuk­sy, Grosz­ki dla Boha­te­rów. Czar­ne dla MG: każ­dy kolej­ny w misecz­ce to kolej­na run­da zło­wiesz­cze­go rytu­ału, kolej­na ofia­ra nie­uga­szo­ne­go poża­ru.
War­ham­me­rze kamy­ki do go są łatwe do zli­cza­nia obra­żeń — hitów ma tutaj boha­ter led­wie kil­ka­na­ście. Gdy­by to był Wam­pir, dla krwi pew­nie były­by lep­sze czer­wo­ne coun­ter­ki.

Na sesję kolo­ro­we kost­ki: do Dogs in the Viney­ard nada­dzą się czar­ne k10 jako Demo­nic Influ­en­ce — ciem­ność sama się obja­wi boha­te­rom.

Pod War­ham­me­ra mam spa­ro­wa­ne k10 — pro­cen­tów­kę i dzie­siąt­kę — każ­dy kom­plet w innym kolo­rze: rzu­ca­nie za gru­pę jest szyb­sze i łatwiej­sze

PS. Na sesję bio­rę też goban. Robi za siat­kę bitew­ną — co za pro­fa­na­cja:)

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.