Archiwa tagów:H4L

Hell4Leather — DDGF

Dzię­ki ludziom, któ­rzy wspar­li zbiór­kę sfi­nan­so­wa­nia pol­skiej edy­cji Apo­ca­lyp­se World, z oka­zji Dnia Dar­mo­wych Gier Fabu­lar­nych wydaw­nic­two Argent Mark Games ma przy­jem­ność zapre­zen­to­wać Hell 4 Leather, grę fabu­lar­ną o krwa­wej zemście w Noc Dia­bła. Klik­nij na Bafo­me­ta, aby pobrać grę. Jeże­li nie macie kart taro­ta, a zwy­kłe kar­ty uwa­ża­cie za nie wystar­cza­ją­ce, może­cie wyko­rzy­stać kar­ty przy­go­to­wa­ne przez Gunar­DA­Na i Twe­eta.

baphomet

»Klik­nij na Bafo­me­ta, aby pobrać grę«

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.